Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Diaľkový test

Nasledujú otázky z pravidiel volejbalu a zo športovo-technických dokumentov SVF, ktoré dostali v rámci pravidelného preskúšania všetci volejbaloví rozhodcovia na Slovensku.

Na stiahnutie

1. Pozrite si pozorne celé video 1 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie prvého rozhodcu zrušiť oddychový čas, ktorý bol odpískaný a signalizovaný druhým rozhodcom v momente zapísknutia prvého rozhodcu na podanie? Svoje stanovisko stručne odôvodnite!
 • Pokiaľ rozhodcovia posúdili takúto žiadosť o oddychový čas ako neoprávnenú, aký by mal byť správny postup druhého rozhodcu?
 • Pokiaľ došlo k odpískaniu oddychového času a zdržaniu (ako sa stalo aj v tomto prípade), bolo uloženie trestu za zdržiavanie (napomenutie žltou kartou k zápästiu) správne?
 • Bolo povolenie oddychového času bezprostredne po uložení trestu za zdržiavanie v súlade s pravidlami? Uveďte číslo pravidla, ktoré to umožňuje alebo zakazuje.
 • Bolo uloženie penalizácie za zdržiavanie (červená karta k zápästiu) v súlade s pravidlami?

2. Prvý rozhodca uložil penalizáciu za zdržiavanie (červená karta k hodinkám) družstvu A napriek tomu, že toto družstvo ešte nebolo v stretnutí napomínané za zdržiavanie. Odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Aký by mal byť správny postup druhého rozhodcu, resp. zapisovateľa v takejto situácii? Svoje stanovisko stručne odôvodnite!
 • Môže družstvo vyjadriť nesúhlas (oficiálny protest proti výkladu pravidiel), pokiaľ prvý rozhodca trvá na zapísaní uvedeného trestu (penalizácia za zdržiavanie) do zápisu o stretnutí? Ak áno, akým spôsobom?

3. Prvý rozhodca uložil v druhom sete napomenutie za nešportové správanie trénerovi družstva A žltou kartou. Vo štvrtom sete prvý rozhodca uložil napomenutie za nešportové správanie žltou kartou hráčke č. 5 rovnakého družstva. Odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Je uloženie druhej žltej karty v stretnutí členovi rovnakého družstva v súlade s pravidlami?
 • Ak nie, aký trest mal prvý rozhodca uložiť pri nešportovom správaní hráčky č. 5 vo štvrtom sete?
 • Aký by mal byť postup zapisovateľa, resp. druhého rozhodcu v takejto situácii?
 • Je možné zaznačiť do zápisu o stretnutí druhé napomenutie za nešportové správanie žltou kartou ako trest (napomenutie) za zdržiavanie?

4. Pozrite si pozorne celé video 2. Predpokladajme, že po podaní pred dopadom lopty mimo ihriska došlo k dotyku prijímajúceho hráča družstva B s loptou. Odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo uloženie napomenutia trénerovi za protesty (na grafike vo videu chybne uvedený trest kapitánovi družstvoprávnené?
 • Zvažovali by ste ďalší trest za správanie sa hráčov družstva A po uložení žltej karty? Ak áno, uveďte prečo a aký trest.
 • Malo družstvo A právo požiadať o preverenie (challenge), či sa prijímajúci hráč dotkol lopty? (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM, vychádzajte z platných pokynov challenge v súťažiach riadených SK SVF)

5. Pozrite si pozorne celé video 3 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie druhého rozhodcu (lopta mimo ihriska – dotyk lopty s anténkou alebo siete mimo anténky) správne? Svoje stanovisko stručne vysvetlite!
 • Malo družstvo A právo požiadať o preverenie (challenge), že sa lopta nedotkla anténky? (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM, vychádzajte z platných pokynov challenge v súťažiach riadených SK SVF)
 • Ide o chybu, pokiaľ sa lopta dotkne len postrannej pásky a nie anténky, ako bolo v tomto prípade? Aké by malo byť konečné rozhodnutie prvého rozhodcu?

6. Pozrite si pozorne celé video 4 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie druhého rozhodcu (prešľap hráča družstva B na stredovej čiare) správne? Svoje stanovisko stručne vysvetlite!
 • Môže prvý rozhodca neakceptovať rozhodnutie druhého rozhodcu o chybe, ak je presvedčený, že k takejto chybe nedošlo? Aký by mal byť v takom prípade jeho postup?
 • Malo družstvo B právo požiadať o preverenie (challenge), že hráč nemal prešľap? (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM)
 • Pokiaľ sa zistí na videu, že k chybe, ktorú pôvodne druhá rozhodkyňa odpískala, nedošlo, aký by mal byť postup rozhodcov? (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM)
 • Má družstvo A právo požiadať o preverenie (challenge), že hráč súpera bol v sieti, po rozhodnutí prvého rozhodcu o opakovaní rozohrávky ? (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM)

7. Pozrite si pozorne celé video 5 a odpovedzte na nasledovné otázky (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM):

 • Má družstvo právo požiadať o videoverifikáciu na potvrdenie dotyku lopty s blokom?
 • Kedy má prvý rozhodca potvrdiť alebo opraviť rozhodnutie na základe videoverifikácie?
 • Môže prvý rozhodca neakceptovať rozhodnutie rozhodcu challenge o chybe, ak je presvedčený, že k takejto chybe nedošlo? Aký by mal byť v takom prípade jeho postup?

8. Pozrite si pozorne celé video 6 a odpovedzte na nasledovné otázky (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM):

 • Bolo pôvodné rozhodnutie rozhodcov správne?
 • Malo družstvo A právo požiadať o videoverifikáciu na potvrdenie dvoch odbití jedným hráčom po sebe? Ak áno, aký typ žiadosti o preverenie je potrebné vybrať na tablete? (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM)
 • Bolo konečné rozhodnutie rozhodcov správne (na základe videoverifikácie a opakovaných záberov)?
 • Aká chyba družstva A bola odhalená počas videoverifikácie, resp. pri sledovaní opakovaných záberov? Bola táto chyba prvou v poradí?
 • Bol postup pri videoverifikácii (zavolanie prvého rozhodcu) v súlade s platnými pokynmi pre challenge? (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM)
Na stiahnutie

1. Pozrite si pozorne celé video 1 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie prvého rozhodcu nechať pokračovať v hre po treťom odbití do pásky a následne po ďalších troch odbitiach zeleného družstva správne? Svoje stanovisko stručne odôvodnite!
 • Môže družstvo požiadať o preverenie takejto situácie pomocou video-verifikácie na základe pokynov k systému challenge platných v slovenských súťažiach? Ak áno, o preverenie akej chyby a kedy by malo družstvo požiadať? (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM)
 • Bolo rozhodnutie prvého rozhodcu opakovať rozohrávku po preverení videozáznamu správne (lopta sa nedotkla bloku, len pásky)? Svoje stanovisko stručne odôvodnite, prípadne uveďte, aké malo byť rozhodnutie!
 • Bolo rozhodnutie penalizovať kapitána bielo-modrého družstva pri pretrvávajúcich protestoch po video-verifikácii správne (družstvo už predtým bolo napomínané za nevhodné správanie)?
 • Akým spôsobom môže družstvo vyjadriť svoj protest proti rozhodnutiu/výkladu/aplikácie pravidiel rozhodcom v prípade, že s ním nesúhlasia?

2. Pozrite si pozorne celé video 2 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie prvého rozhodcu nechať pokračovať v hre po situácii nahrávača a blokára pri sieti správne? Svoje stanovisko stručne odôvodnite!
 • Môže družstvo požiadať o preverenie takejto situácie pomocou video-verifikácie na základe pokynov k systému challenge platných v slovenských súťažiach? Ak áno, o preverenie akej chyby by mohlo družstvo požiadať? Ak nie, prečo? (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM)
 • Považuje sa dotyk ruky nahrávača v priestore súpera počas nahrávky za chybu?
 • Môže prvý rozhodca na základe video-verifikácie zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie bez toho, aby nariadil opakovanie rozohrávky? (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM)

3. Pozrite si pozorne celé video 3 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie prvého rozhodcu (lopta mimo ihriska, bod a podanie modrému družstvu) správne? Svoje stanovisko stručne vysvetlite!
 • Mohlo zelené družstvo požiadať o preverenie, či sa blok dotkol lopty?
 • Objavili ste počas sledovania videa nejakú chybu, ktorá nastala skôr počas rozohrávky a mala byť podľa Vášho názoru odpískaná rozhodcami (nahrávač zeleného družstva č. 9 je hráčom zadnej zóny)?
 • Ak ste chybu odhalili, ktorý z rozhodcov je oprávnený takúto chybu odpískať?
 • Mohlo modré družstvo požiadať o video-verifikáciu danej chyby na konci alebo počas rozohrávky, pokiaľ ju rozhodcovia neodpískali? (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM)

4. Pozrite si pozorne celé video 4 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie prvého rozhodcu (zakázané hranie blokujúcej hráčky v priestore súpera nad sieťou, bod a podanie bielemu družstvu) správne? Svoje stanovisko stručne vysvetlite!
 • Bolo rozhodnutie rozhodcov po video-verifikácii zopakovať rozohrávku správne (blokujúce hráčky sa dotkli lopty vo svojom hracom priestore, nahrávačka bieleho družstva bola hráčkou zadnej zóny)? Svoje stanovisko vysvetlite!

5. Pozrite si pozorne celé video 5 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie rozhodcov správne?
 • Môže družstvo požiadať o preverenie takejto situácie pomocou video-verifikácie na základe pokynov k systému challenge platných v slovenských súťažiach? Prípadne o preverenie akej chyby by mohlo družstvo požiadať? (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM)
 • Bola zmena rozhodnutia rozhodcov na základe video-verifikácie (hranie hráčky č. 15 v priestore súpera nad sieťou, bod a podanie bledo-modrému družstvu) správne? Svoje stanovisko vysvetlite.
 • Môže hráč/ka presiahnuť rukou do priestoru súpera nad sieťou po odbití lopty, pokiaľ sa samotný dotyk s loptou uskutočnil vo svojom priestore, resp. nad sieťou?

6. Pozrite si pozorne celé video 6 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie druhého rozhodcu (dotyk lopty od útočiacej hráčky s anténkou) správne?
 • Bolo podľa Vášho názoru správne, že prvý rozhodca po video-verifikácii a konzultácii s druhým rozhodcom rozhodol o pridelení bodu a podania červenému družstvu (odôvodnil to tým, že druhý rozhodca odpískal dotyk lopty od útočiacej hráčky s anténkou až po dopade lopty po bloku, a teda neprerušil hru a rozohrávka sa nemusí opakovať)? Svoju odpoveď stručne odôvodnite a uveďte, aké malo byť rozhodnutie rozhodcu!
 • Môže rozhodca na základe video-verifikácie rozhodnúť aj o inej chybe, ktorú spozoruje na videozázname? (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM)
 • Je oprávnený/povinný uvedenú situáciu (dotyk červenej hráčky s anténkou nad sieťou) signalizovať aj čiarový rozhodca? Ak áno, aké má použiť dohovorené znamenie?
 • Aké je dohovorené znamenie dotyku hráčky s anténkou nad sieťou počas akcie hrania s loptou druhým rozhodcom?

7. Pozrite si pozorne celé video 7 (v niektorých častiach je pre skrátenie trvania záznamu zrýchlené) a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bol postup druhého rozhodcu za stavu 26-25 z pohľadu čierno-oranžového družstva správny, keď upozornil na nesprávnu výmenu libera (na ihrisko namiesto libera prišiel do prednej zóny hráč č. 8, ktorý bol niekoľko rozohrávok predtým vystriedaný z ihriska hráčom č. 3) a trval na riadnom striedaní?
 • Aký by mal byť následný postup prvého rozhodcu?
 • Aký by mal byť postup rozhodcov, ak by si nesprávnu výmenu libera všimli až po prebehnutí jednej rozohrávky, ktorú vyhralo žlto-zelené družstvo a stav stretnutia by bol 26-26? Aký by bol stav po vyriešení tejto situácie?
Na stiahnutie

1. Pozrite si pozorne video 1 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie prvého rozhodcu (hranie blokujúceho hráča v priestore súpera nad sieťou – „presah“) správne? Svoje stanovisko stručne odôvodnite!
 • Môže družstvo požiadať o preverenie takejto situácie pomocou video-verifikácie na základe pokynov k systému challenge platných v slovenských súťažiach. Ak áno, o preverenie akej chyby by malo družstvo požiadať (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM)?

2A. Pozrite si pozorne video 2A a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie prvého rozhodcu (hranie blokujúceho hráča v priestore súpera nad sieťou – „blokovaná nahrávka“) správne? Svoje stanovisko stručne odôvodnite!
 • Môže prvý rozhodca na základe video-verifikácie zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie bez toho, aby nariadil opakovanie rozohrávky?
 • Bol jeho postup pri „odkomunikovaní“ zmeny svojho pôvodného rozhodnutia správny, alebo nebolo potrebné vysvetliť zmenu rozhodnutia obom kapitánom v hre?

2B. Pozrite si pozorne video 2B a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie prvého rozhodcu (hranie nahrávača v priestore súpera nad sieťou – „presah“) správne?
 • Vysvetlite, prečo je uvedená situácia považovaná za chybu?

2C. Pozrite si pozorne video 2C a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie prvého rozhodcu (hranie blokujúceho hráča v priestore súpera nad sieťou – „blokovaná nahrávka“) správne?
 • Bolo rozhodnutie o opakovaní rozohrávky správne, ak k dotyku blokujúceho hráča s loptou v skutočnosti nedošlo?
 • Je možné požiadať o preverenie tejto situácie pomocou video-verifikácie na základe pokynov k systému challenge platných v slovenských súťažiach. Ak áno, o preverenie akej chyby by malo družstvo požiadať (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM)?

3A. Pozrite si pozorne video 3A a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie prvého rozhodcu, ako aj rozhodnutie druhého rozhodcu po video-verifikácii (povolené hranie) správne? Svoje stanovisko stručne vysvetlite!
 • Bola by akcia povolená v prípade, že sa pri druhom odbití na konci voľnej zóny dotkli lopty súčasne obaja hráči žltého družstva?
 • Bolo správanie sa hráčov žltého družstva na pravej strane po oznámení výsledku video-verifikácie v súlade s pravidlami?

3B. Pozrite si pozorne video 3B a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie prvého rozhodcu správne? Svoje stanovisko stručne vysvetlite!
 • Odôvodnite, prečo rozhodca zmenil svoje rozhodnutie na základe video-verifikácie?
 • Bolo uloženie žltej karty za nevhodné správanie členovi bieleho družstva na lavičke v súlade s pravidlami?

4. Pozrite si pozorne video 4 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Došlo podľa Vášho názoru k správnemu posúdeniu chybného dotyku hráča so sieťou druhým rozhodcom? Svoje rozhodnutie stručne odôvodnite.
 • Je oprávnený/povinný uvedenú situáciu (dotyk hráča s anténkou v časti siete/postrannou páskou) signalizovať aj čiarový rozhodca?

5. Pozrite si pozorne video 5 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bola nahrávka libera v červenom drese a následný útočný úder v súlade s pravidlami napriek tomu, že samotná nahrávka prstami sa uskutočnila v priestore nad prednou zónou?
 • Ak by sa libero pred výskokom odrazil tak, že sa by sa dotkol útočnej čiary, je možné po jeho nahrávke prstami uskutočniť povolený útočný úder? Ak áno, za akých podmienok?

6. Pozrite si pozorne video 6 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie druhého rozhodcu (dotyk lopty s anténkou od útočiaceho hráča) správne?
 • Bolo podľa Vášho názoru správne, že prvý rozhodca po video-verifikácii rozhodol o opakovaní rozohrávky? Svoju odpoveď stručne odôvodnite!

7. Pozrite si pozorne video 7 a odpovedzte na nasledovné otázky (odpovedajú len rozhodcovia licencie A a AM):

 • Po opakovanom prezretí si záznamu z video-verifikácie došlo podľa Vášho názoru k dotyku bloku alebo nie?
 • Bolo podľa Vášho názoru správne, že prvý rozhodca po prvej video-verifikácii a oznámení, že lopta sa dotkla bloku, zišiel zo svojej stoličky a prijal vlastné rozhodnutie na základe opakovanej video-verifikácie? Svoju odpoveď stručne odôvodnite!
Na stiahnutie

1. Pozrite si pozorne video 1 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Je oprávnená druhá rozhodkyňa prerušiť rozohrávku v prípade zranenia hráčky počas hry?
 • Bola použitá signalizácia druhej rozhodkyne, resp. prvého rozhodcu správna? Ak nie, vysvetlite prečo.
 • Aký postup by bolo potrebné zvoliť v prípade, že zranená hráčka nemôže pokračovať po takomto zranení v hre?
 • Môže v tomto prerušení hry požiadať o striedanie alebo oddychový čas družstvo súpera? Svoju odpoveď stručne odôvodnite.

2. Pozrite si pozorne video 2 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Došlo v uvedenej hernej situácii nad sieťou k nejakej chybe (červená hráčka č. 12 bola hráčkou prednej zóny)?
 • Ak prvý rozhodca odpíska omylom chybu, ktorá sa podľa jeho názoru nestala, má právo zmeniť svoje rozhodnutie, ako urobil v tomto prípade, a nariadiť opakovanie rozohrávky?
 • Bol jeho postup pri „odkomunikovaní“ zmeny svojho pôvodného rozhodnutia správny, alebo je nevyhnutné vysvetliť zmenu rozhodnutia obom kapitánkam v hre?

3. Pozrite si pozorne video 3 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Došlo v uvedenej situácii k nejakej chybe na strane družstva B (biele družstvo)? Svoju odpoveď odôvodnite.
 • Uveďte situácie, pri ktorých sú povolené následné dotyky.

4. Pozrite si pozorne video 4 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Došlo podľa Vášho názoru k správnemu posúdeniu prvého odbitia rozhodcom? Svoje rozhodnutie stručne odôvodnite.
 • Ak by išlo o druhé odbitie družstva rovnakého charakteru, bolo by takéto odbitie v súlade s pravidlami? Svoju odpoveď stručne odôvodnite.

5. V 2. sete za stavu 17:17 (na podanie ide hráč družstva A) došlo k nevhodnému správaniu dvoch protihráčov na ihrisku. Hráč č. 2 družstva A, ktorý ešte predtým nebol striedaný, sa správal hrubo voči súperovi. Bezprostredne na to zareagoval urážlivým správaním hráč č. 4 družstva B, ktorý bol predtým v tomto sete vystriedaný hráčom č. 7 a vrátil sa aj späť.

 • Aký trest by na základe svojho správania mali dostať obaja hráči a akú/é kartu/karty musí použiť pri signalizácii týchto trestov prvý rozhodca?
 • Ktorý trest by mal byť uložený ako prvý?
 • Čo musí nasledovať po uložení prvého trestu?
 • Čo musí nasledovať po uložení druhého trestu?
 • Ako bude stretnutie pokračovať (v akom stave/sete)?

1. Pozrite si pozorne video 1 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Ak lopta po súčasnom odbití nad sieťou dopadne mimo ihriska na strane červeného družstva, ktoré družstvo vyhrá rozohrávku?
 • Ak sa lopta po súčasnom odbití nad sieťou dotkne anténky, ktoré družstvo vyhrá rozohrávku?
 • Je možné v takejto situácii požiadať o video verifikáciu (challenge) a ak áno, o verifikáciu čoho môže tréner požiadať? (odpovedajú len medzinárodní rozhodcovia).

2. Pozrite si pozorne video 2 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Je možné v takejto situácii (dotyk lopty s povrchom ihriska) požiadať o video verifikáciu (challenge)? (odpovedajú len medzinárodní rozhodcovia).
 • Pokiaľ prvý rozhodca nevidel gesto trénera modrého družstva po zmene rozhodnutia challenge, akým spôsobom môže /má druhý rozhodca pomôcť?
 • Bolo použité napomenutie žltou kartou primerané v tejto situácii? Ak nie, aký trest by sa mal v takejto situácii uložiť trénerovi?

3. Pozrite si pozorne video 3 zachytávajúce odraz nohy podávajúceho hráča a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Je uvedený odraz podávajúceho hráča z výskoku zo zóny podania povolený? Ak nie, prečo?
 • Ak by ste túto situáciu posúdili ako „prešľap na zadnej čiare“ pri podaní a zároveň by došlo aj k chybe v postavení prijímajúceho družstva, ktoré družstvo by malo vyhrať túto rozohrávku?

4. Pozrite si pozorne video 4 a odpovedzte na nasledovné otázky (prvý rozhodca odpískal chybný dotyk bieleho hráča so sieťou):

 • Posúdil prvý rozhodca situáciu správne pri prvom rozhodnutí? Svoju odpoveď zdôvodnite!
 • Ktorý rozhodca je oprávnený odpískať chybný dotyk so sieťou hráča útočiaceho družstva?
 • Ktorý rozhodca je oprávnený odpískať chybný dotyk so sieťou hráča blokujúceho družstva?
 • Aký by mal byť konečný verdikt rozhodcov na základe video verifikácie?

5. Pozrite si pozorne video 5 a odpovedzte na nasledovné otázky (druhý rozhodca odpískal chybný dotyk bieleho hráča so sieťou):

 • Posúdil prvý rozhodca situáciu správne pri prvom rozhodnutí? Svoju odpoveď zdôvodnite!
 • Bol útočiaci hráč č. 15 červeného družstva súčasťou akcie hrania s loptou? Ak áno, svoju odpoveď zdôvodnite!
 • Aký by mal byť konečný verdikt rozhodcov na základe video verifikácie?

6. Pozrite si pozorne video 6. V 2. sete za stavu 23:15 pre družstvo BA podáva hráčka č. 9. Správne však mala byť na podaní hráčka č. 18. Libero družstva BA sa malo posunúť do zóny 4 a byť vymenené hráčkou č. 13, k čomu však nedošlo. Družstvo BA vyhralo rozohrávku, stav 24:15. V tom žiada družstvo TT o riadne striedanie. Po zaznení klaksónu bol však druhý rozhodca ešte pred zapísaním striedania zavolaný zapisovateľom k stolíku zapisovateľa. Po dlhšej diskusii išiel druhý rozhodca k prvému rozhodcovi. Počas ich rozhovoru sa došlo na strane družstva BA k výmene libera za hráčku č. 13, ktorá sa postavila správne do zóny 4 a na podanie sa pripravovala teraz už správna hráčka č. 18. Po návrate druhého rozhodcu tento diskutoval pred stolíkom zapisovateľa s oboma trénermi. Následne došlo k vykonaniu striedania družstva TT. Kapitánka v hre družstva BA požiadala o overenie správnosti hráčky na podaní. Po dlhšej diskusii so zapisovateľom, počas ktorej sa libero opäť vrátilo na ihrisko a následne opäť zišlo z ihriska, išiel druhý rozhodca k prvému rozhodcovi a situáciu vysvetlili kapitánkam. Po návrate druhého rozhodcu na svoje miesto s ním dlhší čas diskutoval tréner TT a diskusiu napriek snahe o pokračovanie v hre prvým rozhodcom a upozorňovaniu kapitánky nechcel ukončiť. Diskusiu trénera s druhým rozhodcom ukončil až moment, kedy si prvý rozhodca gestom rukou zavolal k sebe trénera TT. Ten prešiel cez ihrisko k stoličke prvého rozhodcu a prvý rozhodca mu vysvetľoval situáciu. Diskusia trénera TT s druhým rozhodcom pokračovala aj neskôr, celkovo sa nehralo takmer 11 minút. Nakoniec bol stav ponechaný (24:15) a podávala hráčka č. 18 družstva BA.

 • K akej chybe došlo v uvedenej situácii? Uveďte aj stav, za ktorého sa malo pokračovať a družstvo, ktoré malo následne podávať!
 • Ak dôjde k chybe v postupe, čo a kedy má urobiť zapisovateľ?
 • V prípade, že sa chyba v postupe odhalí neskôr (napr. po prebehnutí rozohrávky), aký by mal byť postup rozhodcov?
 • Aký by mal byť postup prvého rozhodcu v takejto komplikovanej situácii?
 • Môže si prvý rozhodca zavolať k sebe trénera družstva, aby mu vysvetlil situáciu?
 • Uveďte spôsob, akým môže družstvo oficiálne protestovať proti riešeniu tejto situácie rozhodcami (kto, kedy, ako)!
 • Ako by mal prvý rozhodca postupovať v situácii, keď tréner nechce vedome ukončiť diskusiu s druhým rozhodcom?
 • Preštudujte si zápis zo stretnutia – koncovku 2. setu od stavu 22:15 – a uveďte, aké sú v ňom zrejmé chyby.

1. Pozrite si pozorne video 1 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie rozhodcu (dve odbitia, dvojdotyk) správne?
 • Aké malo byť správne rozhodnutie rozhodcov?
 • Je možné v takejto situácii požiadať o video verifikáciu (challenge) a ak áno, o verifikáciu čoho môže tréner požiadať? (odpovedajú len medzinárodní rozhodcovia).

2. Pozrite si pozorne video 2 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie rozhodcov (tečovaná lopta blokujúcou hráčkou žltého družstva) ako aj potvrdenie chyby po video verifikácii systémom challenge správne?
 • Keby došlo k dotyku hráčky vlasmi so sieťou počas akcie hrania s loptou, považuje sa takýto dotyk so sieťou za chybný?

3. Pozrite si pozorne video 3 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • K akej chybe došlo v uvedenej situácii, ak bola hráčka v bielom tričku (pod sieťou) v akcii hrania s loptou?
 • Mohla byť daná situácia posúdená aj ako preniknutie do poľa súpera pod sieťou (prešľap)? Svoju odpoveď odôvodnite.

4. Pozrite si pozorne video 4 a odpovedzte na nasledovné otázky (nahrávač tmavomodrého družstva bol hráčom zadnej zóny):

 • Posúdil rozhodca situáciu správne pri prvom rozhodnutí? Svoju odpoveď odôvodnite.
 • Bolo správne, že rozhodca zmenil svoje pôvodné rozhodnutie? Svoju odpoveď odôvodnite.
 • Aké malo byť podľa Vášho názoru správne rozhodnutie?
 • Má prvý rozhodca možnosť a považovali by ste za vhodné v takejto situácii a za uvedeného stavu (koncovka piateho setu) požiadať o video verifikáciu (challenge) uvedenej situácie samotným prvým rozhodcom? (odpovedajú len medzinárodní rozhodcovia)

5. Uveďte, ktorý z rozhodcov píska a signalizuje (len prvý, len druhý, prvý aj druhý) resp. signalizuje (čiarový) a aké znamenie majú použiť na označenie nasledovnej chyby (stačí skrátene napr. „len prvý, signalizuje out, čiarový máva zástavkou a ukazuje na miesto dotyku so stropom“ a pod.:

 • dotyk lopty o strop na strane družstva A, ktoré sa dotklo lopty ako posledné
 • dotyk lopty o strop na strane družstva A, pričom lopty sa ako posledný dotkol hráč družstva B
 • dotyk hráča s anténkou na strane 2. rozhodcu počas akcie hrania s loptou
 • dotyk lopty s páskou z vonkajšej strany anténky
 • dotyk lopty s páskou medzi anténkami po treťom odbití družstva A (lopta je po odraze ešte vo vzduchu nad ihriskom družstva A)
 • dopad lopty mimo ihriska od pásky medzi anténkami po druhom odbití na strane družstva A, ktorého hráč odbil loptu (blok družstva B sa lopty nedotkol).
 • dotyk lopty s trénerom družstva B vo voľnej zóne po útočnom údere hráča družstva A (družstvo B sa lopty na bloku nedotklo)
 • dotyk lopty s trénerom družstva B vo voľnej zóne po útočnom údere hráča družstva A s jemným dotykom bloku družstvo B

1. Pozrite si pozorne video 1 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo prerušenie hry a opakovanie rozohrávky v tomto prípade (zranenie hráča č. 18 počas rozohrávky) správne? Odôvodnite svoju odpoveď a uveďte číslo pravidla.
 • V rámci rovnakého prerušenia hry došlo k riadnemu striedaniu hráča (nie však toho, ktorý bol zranený). Malo byť toto striedanie povolené? Svoju odpoveď odôvodnite a uveďte číslo pravidla.

2. Pozrite si pozorne video 2 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bol postup rozhodcov v tejto situácii správny (prvý rozhodca odpískal chybu útočného úderu po nahrávke libera prstami v prednej zóne)? Svoju odpoveď odôvodnite a uveďte číslo pravidla.
 • Môže takúto chybu odpískať druhý rozhodca?
 • Aké dohovorené znamenie je potrebné použiť v uvedenej situácii a ktorého hráča (hráčov) je potrebné označiť?

3. Pozrite si pozorne video 3 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Posúdili rozhodcovia správne situáciu pod sieťou, kedy libero modrého družstva zachraňoval loptu a prenikol do priestoru súpera oboma chodidlami bez toho, aby sa dotkol chodidlami ihriska súpera? Svoje stanovisko odôvodnite.
 • Bola červená karta pre kapitána bieleho družstva č. 7 správna (družstvo už dostalo predtým žltú kartu)?
 • Ako by mali rozhodcovia posúdiť následné správanie hráča č. 18 bieleho družstva voči prvému rozhodcovi?

4. Pozrite si pozorne video 4 (paralelný pohľad z dvoch kamier umiestnených oproti sebe nad sieťou) a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Uveďte, aké by malo byť rozhodnutie rozhodcov v tejto situácii, tj. ktorý hráč urobil chybu a ak ju urobili obaja, ktorá z nich by mala byť posúdená ako prvá.
 • Ktorý rozhodca môže odpískať hranie v priestore súpera nad sieťou?
 • Ktorý rozhodca môže odpískať zakázaný blok zadného hráča?

5. Pozrite si pozorne video 5 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • K akej chybe došlo a ktoré družstvo ju urobilo? Svoju odpoveď odôvodnite.
 • Ktorý rozhodca je oprávnený odpískať takúto chybu a aké je poradie signalizácie?
 • Aké dohovorené znamenie musí v tejto situácii použiť čiarový rozhodca?

6. Pozrite si pozorne video 6 a video 7 odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Došlo na uvedených videách k takému dotyku hráča so sieťou, ktorý sa považuje za chybný? Svoje stanovisko odôvodnite.
 • Ak ide o chybný dotyk hráča so sieťou, ktorý rozhodca je oprávnený odpískať takúto chybu (v oboch prípadoch sa dotkol siete hráč útočiaceho družstva)?

7. Pozrite si pozorne situácie na videu 8 a videu 9, ktoré sa stali postupne v jednom stretnutí, a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Posúdili rozhodcovia situáciu z videa 8 (blok alebo prvé odbitie zadného nahrávača bledomodrého družstva) správne? Svoju odpoveď odôvodnite.
 • Posúdili rozhodcovia situáciu z videa 9 (blok hráča č. 14 bledomodrého družstva alebo 4 odbitia) správne? Svoju odpoveď odôvodnite.
 • Ak v uvedených situáciách došlo k chybe, uveďte v ktorej a ktorý rozhodca mal právo takúto chybu odpískať.

1. Pozrite si pozorne video a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Aký by mal byť postup rozhodcu v tomto prípade?

  Prvý rozhodca zapíska a rozohrávku vyhrá biele družstvo (družstvo Nemecka), pretože tréner Srbska bránil súperovi v povolenej akcii.

 • Bola uvedená akcia hráča nemeckého družstva (v bielom), ktorý sa snažil zahrať loptu z voľnej zóny súpera, povolená, a prečo?

  Akcia nemeckého družstva bola povolená, podľa pravidla 10.1.2 - ak lopta celým objemom úplne alebo čiastočne preletí zvislú rovinu siete vonkajším priestorom do súperovej voľnej zóny, môže sa zahrať späť za podmienok, že: (9.1, obr. 5b) 10.1.2.1 sa hráč nedotkne súperovho poľa, (11.2.2) a 10.1.2.2 nazad zahraná lopta preletí zvislú rovinu siete opäť úplne alebo čiastočne vonkajším priestorom na tej istej strane ihriska. (11.4.4, obr. 5b). Súper nesmie brániť tejto akcii.

 • Bola uvedená akcia trénera družstva Srbska v súlade s pravidlami? Vysvetlite, podľa ktorého pravidla áno alebo nie.

  Nebola, tréner nesmie brániť takejto akcii a musí sa hráčovi uhnúť, aby mohol odohrať loptu. 5.2.3.4 - Tréner môže pri tom stáť alebo chodiť vo voľnej zóne pred lavičkou svojho družstva od predĺženia útočnej čiary až po zónu rozcvičovania bez toho, aby prekážal alebo zdržiaval hru. Zároveň podľa pravidla 10.1.2.2 nesmie súper brániť vyššie uvedenej akcii.

2. V druhom sete za stavu 4-6 z pohľadu domáceho družstva A podával hráč družstva A č. 9. Túto rozohrávku vyhralo družstvo A, avšak rozhodnutie rozhodcu vyvolalo vlnu protestov zo strany družstva B. Rozhodca svoje rozhodnutie nezmenil a družstvo A podávalo opäť za stavu 5-6. Avšak podávajúcim hráčom bol hráč č. 16 (družstvo sa otočilo o jedno postavenie v smere hodinových ručičiek). Rozhodcovia, zapisovateľ ani žiadne z družstiev si to nevšimli. Odpovedzte na nasledujúce otázky:

 • Aký mal byť postup rozhodcov a zapisovateľa v tejto situácii?

  Zapisovateľ by mal zistiť (podľa zápisu o stretnutí), že na podaní je nesprávny hráč. Po podaní bzučiakom upozorniť na chybu v postupe - nesprávneho hráča na podaní. Druhý rozhodca skontroluje zápis a prvý potom určí podávajúce družstvo, strata a zmena podania.

 • Aký by mal byť postup rozhodcov, ak by uvedenú chybu odhalili počas technického oddychového času v tom istom sete za stavu 12-9 z pohľadu družstva A?

  Prvý rozhodca (ak sa to dá zo zápisu vyčítať) vráti družstvo A o jedno postavenie späť, všetky body od tohto okamihu sa družstvu A odčítajú a pokračuje sa za stavu 5-10. Technický oddychový čas sa pri dosiahnutí 12. bodu v tom sete už opakovať nebude.

 • Aký by mal byť postup rozhodcov, ak by na chybu prišli až pri záverečnej kontrole zápisu o stretnutí po skončení stretnutia?

  Uvedenú skutočnosť zapísať do poznámky a o výsledku rozhodne súťažná komisia – porušenie pravidiel a ich nápravu je možné realizovať len do začiatku nasledujúceho setu.

3. Družstvo A vystriedalo v treťom sete za stavu 1-3 hráča č. 9 hráčom č. 16. Následne v tom istom sete za stavu 15:15 vystriedalo rovnaké družstvo hráča č. 6 základnej zostavy hráčom č. 15 a následne po jednej rozohrávke (15:16) ho vystriedali späť. Podobné striedanie prebehlo za stavu 19:19, kedy na ihrisko vošiel hráč č. 4 namiesto hráča č. 1 a následne o rozohrávku neskôr za stavu 19:20 sa hráč č. 1 vrátil na ihrisko. Zapisovateľ oznámil druhému rozhodcovi, že išlo o piate striedanie, avšak tréner družstva A vehementne protestoval, že ide len o štvrté striedanie. Rozhodcovia na protesty nereagovali a pokračovalo sa v hre. V koncovke setu za stavu 22:21 vystriedalo to isté družstvo hráča č. 5 hráčom č. 7. Zapisovateľ oznámil, že ide o šieste striedanie, avšak 2. rozhodca po diskusii s protestujúcim trénerom a technickým delegátom oznámil, že išlo len o 5. striedanie. Za stavu 22:23 bolo tomuto družstvu povolené aj ďalšie striedanie – na ihrisko sa vrátil hráč č. 5. Súper (družstvo B) protestoval a vyhradil si právo zapísať to do zápisu, že išlo o siedme striedanie v sete. Stretnutie vyhralo družstvo súpera (B), protest po stretnutí do zápisu neuviedli. Odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Aký mal byť postup rozhodcov v čase protestu trénera za stavu 19:20?

  Prvý rozhodca dá slovné napomenutie prostredníctvom kapitána v hre; zároveň je vhodné si uvedenú skutočnosť overiť aj v zápise o stretnutí.

 • Aký mal byť postup rozhodcov za stavu 22:21?

  Dôsledne oznámiť trénerovi že ide o 6 striedanie a že mu nebude povolené ďalšie striedanie.

 • Malo byť striedanie za stavu 22:23 povolené? Ak nie, na základe akého pravidla?

  Nie, nemalo, nakoľko išlo o siedme riadne striedanie v sete. Každé družstvo smie v každom sete požiadať šesť striedaní hráčov. Ďalšia žiadosť je neoprávnená: 15.11 NEOPRÁVNENÉ ŽIADOSTI: 15.11.1.4 po vyčerpaní počtu povolených oddychových časov a striedaní. (15.1) Postup: 15.11.2 Prvá neoprávnená žiadosť v stretnutí, ktorá neovplyvní alebo nezdrží hru, sa odmietne bez ďalších dôsledkov, avšak musí sa zaznamenať do zápisu o stretnutí. (16.1, 25.2.2.6) 15.11.3 Akákoľvek ďalšia neoprávnená žiadosť toho istého družstva v stretnutí znamená zdržiavanie. (16.1.4) 16.2.2 Prvé zdržiavanie členom družstva sa trestá „NAPOMENUTÍM ZA ZDRŽIAVANIE“. (4.1.1, obr. 11/25) 16.2.3 Druhé a každé nasledujúce zdržiavanie ktorýmkoľvek členom toho istého družstva v tom istom stretnutí znamená chybu a trestá sa „PENALIZÁCIOU ZA ZDRŽIAVANIE“: súper získava bod a bude podávať. (6.1.3, obr. 11/25)

 • Aký je postih pre kapitána v hre/kapitána družstva, ktorý si vyhradí právo zapísať protest do zápisu počas stretnutia, ale po jeho skončení sa rozhodne tento protest do zápisu neuviesť?

  5.1.3.2 ak to prvému rozhodcovi v určenom čase oznámil, môže potvrdiť a do zápisu zaznamenať oficiálny protest voči použitiu alebo výkladu pravidla rozhodcom (5.1.2.1, 25.2.3.2). Z toho vyplýva že môže, ale nemusí si toto právo na konci stretnutia uplatniť a je to preto bez akéhokoľvek postihu. Naopak, ak by si kapitán v hre toto právo včas nevyhradil (bezprostredne po rozhodnutí, voči ktorému chce uviesť protest), rozhodcovia mu ho zapísať do zápisu o stretnutí nedovolia.

4. Uveďte, v ktorých situáciách sa dotyk hráča so sieťou považuje za chybný a ktorý rozhodca o tejto chybe rozhoduje a je povinný ju odpískať.

 • Ak sa hráč dotkne siete medzi anténkami alebo samotnej anténky počas akcie hrania s loptou, (11.3.1) - 1.R (prednostne chyby útočiaceho družstva, anténka na svojej strane), 2.R (prednostne chyby blokujúceho družstva a anténka na svojej strane ihriska)
 • Ak hráč použije sieť medzi anténkami ako oporu alebo pomoc pri udržaní rovnováhy, (obr. 11/19) (1.R aj 2.R)
 • Ak si hráč vytvorí dotykom siete nespravodlivú výhodu oproti súperovi, alebo (1.R aj 2.R)
 • Ak hráč svojou akciou bráni súperovi v snahe regulárne zahrať loptu (1.R aj 2.R)
 • Ak sa hráč chytí/zavesí do siete. (1.R aj 2.R)

5. Uveďte, aký by mal byť postup (vrátane uvedenia príslušných kariet, ktoré musí rozhodca ukázať a postupu, kedy a komu kartu ukáže), ak trestá hráča/člena družstva medzi setmi penalizáciou, vylúčením, resp. diskvalifikáciou:

 • penalizácia

  červená karta - Tresty udelené medzi setmi sa dávajú na začiatku nasledujúceho setu. Pred prvým podaním preto prvý rozhodca zavolá hráča základnej zostavy k sebe a udelí mu červenú kartu – bod a podanie súperovi. Ak ide o trest podávajúceho drusžtva, súper získáva bod a právo podania – hráči sa musia otočiť o jedno postavenie. Ak ide o penalizáciu hráča prijímajúceho družstva, súper získava bod a podávať bude hráč v zóne 1. V prípade, že ide o penalizáciu náhradníka alebo iného člena družstva na lavičke, udelí trest prostredníctvom kapitána v hre.

 • vylúčenie

  Prvý rozhodca oznámi ihneď kapitánovi v hre, že bude trestať hráča vylúčením (aby ho nedal tréner do základnej zostavy a predišlo sa tým „dvojitému trestu“ – nevyhnutnosti striedania). Na začiatku udelí trest prostredníctvom kapitána v hre – ukáže žltú kartu a červenú kartu v jednej ruke. Hráč musí odísť a zotrvať počas celého setu v zóne trestov, trest je potrebné zapísať do zápisu o stretnutí, trest nemá ďalšie hracie dôsledky (bez bodu a podania súperovi).

 • diskvalifikácia

  Prvý rozhodca oznámi ihneď kapitánovi v hre, že bude trestať hráča diskvalifikáciou (aby ho nedal tréner do základnej zostavy a predišlo sa tým „dvojitému trestu“ – nevyhnutnosti striedania). Na začiatku udelí trest prostredníctvom kapitána v hre – ukáže žltú kartu v jednej a červenú kartu v druhej ruke. Hráč musí opustiť až do konca stretnutia súťažný priestor, trest je potrebné zapísať do zápisu o stretnutí, trest nemá ďalšie hracie dôsledky (bez bodu a podania súperovi).

1. V 2. sete stretnutia družstvo A požiadalo o striedanie. Následne družstvo B požiadalo o oddychový čas. Bezprostredne po oddychovom čase požiadalo družstvo A opäť o striedanie (striedajúci hráč vošiel pripravený do zóny striedania).

 • Aký by mal byť postup zapisovateľa a rozhodcov v tejto situácii? Uveďte podrobný postup a hracie dôsledky uvedenej situácie ako aj číslo pravidla, podľa ktorého musia rozhodcovia postupovať.
 • Aký by mal byť postup rozhodcov, ak striedanie povolili a o tejto situácii ich upovedomil zapisovateľ až po skončení ďalšej rozohrávky?
 • Aký by mal byť postup rozhodcov, ak by na uvedenú chybu prišli až v nasledujúcom sete?

2. Na začiatku druhého setu sa na podanie pripravovala hráčka č. 6 družstva A. Tréner družstva A však dostal červenú kartu za hrubé správanie medzi setmi. Rozhodcovia pridelili bod družstvu B a ponechali právo podania hráčke č. 6 družstva A. Táto hráčka pri svojom podaní nezískala žiadny bod. Následne sa v hre pokračovalo.

 • Bol postup rozhodcov správny? Ak nie, aký mal byť postup rozhodcov?
 • Aký by mal byť postup rozhodcov, ak uvedenú chybu odhalili počas technického oddychového času za stavu 8-6 z pohľadu družstva A?

3. Družstvo A získalo bod a právo podania a hráči sa otočili o jedno postavenie - došlo k výmene libera zo zóny 5, keďže išiel pôvodne vymenený blokujúci hráč č. 4 do prednej zóny. Na podanie bol pripravený druhý blokár, hráč č. 1. V rovnakom prerušení však bol penalizovaný ich spoluhráč za hrubé správanie – bod a podanie dostalo družstvo B. Následne došlo k výmene libera – vošiel do zóny 1 namiesto hráča č. 1. Je uvedený postup správny? Odôvodnite Vaše rozhodnutie.

4. Prijímajúce družstvo B uskutočnilo striedanie – vysokého blokára v zadnej zóne (zóna 5) vystriedal na posilnenie prihrávky striedajúci hráč z lavičky. Následne v tom istom prerušení bolo podávajúce družstvo A penalizované za zdržiavanie hry. Družstvo B sa preto otočilo o jedno postavenie a žiadalo o vystriedanie blokujúceho hráča späť na ihrisko, keďže jeho náhradník sa dostal do prednej zóny (zóna 4). Aký by mal byť postup rozhodcov v tomto prípade? Odôvodnite Vaše rozhodnutie.

5. Rozhodca napomenul v 1. sete trénera družstva A žltou kartou za nešportové správanie. V druhom sete došlo k nešportovému správaniu hráčov oboch družstiev – rozhodca dal žltú kartu hráčovi č. 1 družstva A a hráčovi č. 6 družstva B. V hre sa pokračovalo bez akýchkoľvek protestov. Bol uvedený postup rozhodcu správny? Odôvodnite svoje rozhodnutie, prípadne uveďte správne riešenie, ak považujete postup za nesprávny.

6. Uveďte, v ktorých situáciách sa dotyk hráča so sieťou považuje za chybný, a ktorý rozhodca o tejto chybe rozhoduje a je povinný ju odpískať.

7. V zápise o stretnutí boli v zostave družstva uvedení 12 hráči (z toho dvaja liberovia), tréner dvaja asistenti trénera a lekár.

 • V druhom sete za stavu 5:5 bol vylúčený libero družstva (č. 5). V tom istom sete došlo k zraneniu druhého libera rovnakého družstva (č. 8). Môže tréner menovať nového libera (hráč na lavičke, č. 12)? Koľko liberov môže družstvo používať od tretieho setu, ak sa medzitým podarilo ošetriť zraneného libera č. 8 (uveďte aj ich čísla)?
 • V druhom sete za stavu 5:5 bol vylúčený libero družstva (č. 5). V tom istom sete za stavu 12:8 došlo k vylúčeniu aj druhého libera rovnakého družstva (č. 8). Môže tréner menovať nového libera (náhradník na lavičke, č. 12)? Koľko liberov môže družstvo používať od tretieho setu (uveďte aj ich čísla)?
 • V treťom sete za stavu 15:14 bol vylúčený tréner družstva. Môže kapitán družstva požiadať rozhodcu, aby družstvo viedol jeden z asistentov trénera alebo lekár?

8. Družstvo má v zápise o stretnutí uvedených 12 hráčov (vrátane dvoch liberov). V treťom sete za stavu 22:22 sa po úspešnom bloku zranil pri dopade kapitán družstva č. 1 tak, že musel byť ihneď odvezený do nemocnice. Predtým bol tento hráč vystriedaný riadnym striedaním hráčom č. 3 (16:15) a následne bol vystriedaný aj späť na ihrisko (16:16). Žiadne ďalšie striedania v tomto sete ešte družstvo nerealizovalo.

 • Aký postup musí zvoliť družstvo a rozhodcovia v tomto prípade (3 minúty na ošetrenie?, riadne striedanie?, výnimočné striedanie?, výmena libera?).
 • Môže byť zranený hráč č. 1 vystriedaný aj hráčom č. 3?
 • Kto bude po stretnutí podpisovať zápis o stretnutí?

1. Napíš všetky chyby (aj s uvedením čísla pravidla), pri ktorých čiarový rozhodca musí použiť znamenie č. 12/2.

 • 8.4.1 ak sa dotkne povrchu hracej plochy úplne za čiarami vymedzujúcimi ihrisko
 • 10.1.2 ak lopta celým objemom úplne alebo čiastočne preletí zvislú rovinu siete vonkajším priestorom do súperovej voľnej zóny, hráč zahrá loptu naspäť cez priestor preletu – ČR zdvihne zástavku v momente preniknutia lopty ponad postrannú čiaru nad ihrisko súpera.
 • Lopta odbitá na stranu súpera preletí zvislú rovinu siete priestorom preletu do voľnej zóny súpera, hráč sa snaží zahrať loptu naspäť – ČR zdvihne zástavku v momente dotyku tohto hráča s loptou.

2. Aký je postup rozhodcu v prípade, že sa hráč na lavičke správa nešportovo? Uveďte postup rozhodcu, keď sa to stalo prvý krát, druhý krát a tretíkrát v tom istom stretnutí.

Všetky nešportové správania sa posudzujú podľa závažnosti previnenia. Ak ide o malé priestupky (21.1):

 1. 1. krok - dá slovné napomenutie prostredníctvom kapitána v hre.
 2. 2. krok - použije ŽLTÚ KARTU príslušnému členovi družstva. Toto formálne napomenutie sa nepovažuje za trest, ale je to znamenie toho, že člen družstva (a tým aj celé družstvo) dosiahol v príslušnom stretnutí úroveň trestania. Zapisuje sa do zápisu o stretnutí, avšak nemá žiadne okamžité dôsledky - keďže ide o hráča z lavičky - oznamuje sa mu to cez kapitána v hre, potrestaný hráč zdvihnutím ruky potvrdí informovanosť o treste.
 3. penalizácia (obr. 11/6b – ČERVENÁ KARTA) - ďalší malý priestupok alebo prvé hrubé správanie v stretnutí ktoréhokoľvek člena družstva sa trestá udelením bodu a podania súperovi. (4.1.1, 21.2.1)

Druhé hrubé správanie toho istého člena družstva v tom istom stretnutí sa trestá vylúčením bez ďalších dôsledkov. (4.1.1, 21.2.1)

Tretie hrubé správanie toho istého člena družstva v tom istom stretnutí sa trestá diskvalifikáciou bez ďalších dôsledkov. (4.1.1, 21.2.1)

3. V 2. sete stretnutia došlo omylom k povoleniu 7. striedania družstva A (za stavu 20:22 z pohľadu družstva A). Za stavu 21:23, tesne pred pokynom na podanie pre hráča družstva B, informoval (po upozornení zapisovateľom) druhý rozhodca prvého rozhodcu o tejto chybe.

 • Aký by mal byť postup rozhodcov v danom momente? Uveďte podrobný postup a hracie dôsledky uvedenej situácie ako aj číslo pravidla, podľa ktorého musia rozhodcovia postupovať.

  15.9.2 Ak družstvo nesprávne striedalo a hra pokračuje, postupuje sa nasledovne v tomto poradí: (8.1, 15.6) 15.9.2.1 družstvo sa trestá udelením bodu a podania súperovi, (6.1.3) 15.9.2.2 striedanie sa opraví, 15.9.2.3 body, ktoré družstvo získalo v okamihu chyby a po nej, sa zrušia. Body súpera zostávajú platné. Stav bude upravený na 20:24 z pohľadu družstva A.

 • Aký by mal byť postup rozhodcov, ak by na uvedenú chybu prišli až v nasledujúcom sete?

  Chyby z predchádzajúceho setu je možné opraviť aj po skončení setu (casebook, prípad 7.5), avšak v tomto prípade len do začiatku nasledovného setu. Neskôr to už nie je možné – záver seminára ERC.

4. Uveďte, aké podmienky musia byť splnené na to, aby došlo k chybe „clona“

 • jedným hráčom:

  12.5.1 Hráč ak počas výkonu podania máva pažami, skáče alebo sa pohybuje do strán zakrýva podávajúceho hráča a dráhu letu lopty. (12.4, obr. 6)

 • skupinou hráčov:

  12.5.1,2.Skupina hráčov podávajúceho družstva vytvára clonu, ak počas výkonu podania máva pažami, skáče alebo sa pohybuje do strán, alebo ak vytvorením skupiny zakrýva podávajúceho hráča a dráhu letu lopty. (12.4, obr. 6)

5. V treťom sete za stavu 12:12 bol za hrubé správanie potrestaný červenou kartou hráč družstva A. Dovtedy rozhodca v stretnutí netrestal ani nenapomínal za nevhodné správanie.

 • Aký by mal byť postup rozhodcu, ak sa neskôr v tomto stretnutí správa ten istý hráč, ktorý už dostal červenú kartu, nevhodne (malý priestupok)?

  Rozhodca musí použiť vyšší trest – progresívnosť trestania – t.j. vylúčenie (žltá a červená karta spolu v jednej ruke).

 • Aký by mal byť postup rozhodcu, ak sa neskôr v tomto stretnutí správa iný hráč rovnakého družstva po prvýkrát nevhodne (malý priestupok)?

  Prvý malý priestupok v stretnutí sa rieši podľa pravidla 21.1. v prvom kroku slovným napomenutím prostredníctvom kapitána v hre.

 • Aký by mal byť postup rozhodcu, ak sa neskôr v tomto stretnutí správa iný hráč rovnakého družstva po druhýkrát nevhodne (malý priestupok)?

  Druhý malý priestupok v stretnutí sa rieši podľa pravidla 21.1 v druhom kroku použitím žltej karty príslušnému členovi družstva. Toto formálne napomenutie sa nepovažuje za trest, ale je to znamenie toho, že člen družstva (a tým aj celé družstvo) dosiahol v príslušnom stretnutí úroveň trestania. Zapisuje sa do zápisu o stretnutí, avšak nemá žiadne okamžité dôsledky.

6. Asistent zapisovateľa a zapisovateľ si všimli v prerušení medzi dvomi rozohrávkami (ešte pred zapískaním 1. rozhodcu na podanie), že podávajúce družstvo uskutočnilo dve výmeny libera v tom istom prerušení hry (neprebehla medzi nimi dokončená rozohrávka).

 • Aký by mal byť postup rozhodcov (1. rozhodca, 2. rozhodca, zapisovateľ, asistent zapisovateľa)?

  19.3.2.9 Nesprávne výmeny libera - ak bola nesprávna výmena spozorovaná pred začiatkom ďalšej rozohrávky, rozhodcovia ju opravia a potrestajú družstvo za zdržiavanie; (obr. 9) POSTUP: 1R: po získaní všetkých informácií udeľuje trest a rozhodne kto bude mať podanie v ďalšej rozohrávke; 2R: po signalizácii od asistenta zapisovateľa alebo zapisovateľa (elektronický zápis) upozorňuje družstvo a urobí nápravu; Z: 25.2.2.7 podľa pokynov druhého rozhodcu zaznamenáva všetky ďalšie udalosti; AZ: zvukovou signalizáciou ihneď upozorňuje rozhodcov na akékoľvek chyby pri výmenách libera (19.3.2)

 • Aký by mal byť postup rozhodcov, keby ich zapisovateľ na to upozornil až po prebehnutí ďalšej dokončenej rozohrávky?

  19.3.2.9 Nesprávne výmeny libera - ak bola nesprávna výmena libera spozorovaná po podaní, dôsledky sú rovnaké ako pri nesprávnom striedaní. (15.9) 15.9.2.1 družstvo sa trestá udelením bodu a podania súperovi, (6.1.3) 15.9.2.2 striedanie sa opraví, 15.9.2.3 body, ktoré družstvo získalo v okamihu chyby a po nej, sa zrušia. Body súpera zostávajú platné.

7. Postavenie družstva A bolo na začiatku setu nasledovné (od zóny 1): 5, 7, 9, 3, 2, 4. Posledným podávajúcim hráčom družstva A bol hráč č. 3, ktorého po pokazenom podaní vymenil libero s číslom 1. Na podanie sa pripravuje hráč družstva B. Označte (áno/nie), či je nakreslené postavenie hráčov na ihrisku správne v momente úderu do lopty pri podaní súpera a ak nie je, napíšte čísla hráčov, ktorí stoja v chybnom postavení.

 • správne
 • nesprávne (4 a 9)
 • nesprávne (5 a 7)
 • nesprávne (1 a 9)

8. Uveďte, či je uvedená situácia chybou a označte rozhodcu, ktorý je oprávnený o nej rozhodnúť/odpískať ju: (áno/nie; len 1. rozhodca, len 2. rozhodca, obaja rozhodcovia)

 • Uskutočnený blok zadného hráča. áno, obaja
 • Pokus o blok zadného hráča. nie
 • Pokus o blok libera. áno, obaja
 • Účasť zadného hráča v uskutočnenom kolektívnom bloku, pričom sa samotný zadný hráč lopty nedotkol. áno, obaja
 • Dotyk hráča s vrchnou páskou siete medzi anténkami počas akcie hrania s loptou. áno, obaja
 • Dotyk hráča s vrchnou páskou siete z vonkajšej strany anténky na strane druhého rozhodcu počas akcie hrania s loptou. nie
 • Dotyk hráča s časťou anténky nad sieťou na strane prvého rozhodcu počas akcie hrania s loptou. áno, 1R
 • Preniknutie hráča do poľa súpera pod sieťou celou nohou (hráč neprekážal súperovi v hre). áno, 2R
 • Preniknutie hráča do poľa súpera pod sieťou časťou chodidla, pričom hráč neprekážal súperovi v hre a časť chodidla ostala nad stredovou čiarou ( avšak sa jej nedotýkala). nie
 • Preniknutie hráča do poľa súpera pod sieťou celou rukou (hráč neprekážal súperovi v hre). nie
 • Dotyk lopty s podlahou, ak prvý rozhodca nie je v pozícii, aby mohol tento dotyk vidieť. áno, 2R
 • Dotyk lopty o cudzí predmet. áno, 2R

1. Napíš všetky chyby (aj s uvedením čísla pravidla), pri ktorých prvý, prípadne druhý rozhodca musí použiť znamenie č. 11/12.

 • 15.6.3 Blokovanie súperovho podania. (14.5)
 • 14.6.6 Libero sa pokúša o individuálny alebo kolektívny blok. (14.1.1, 19.3.1.3)
 • 14.6.2 Hráč zadnej zóny alebo libero uskutoční blok, alebo sa zúčastňuje uskutočneného bloku. (14.1., 14.5, 19.3.1.3)
 • 12.6.2.3 Lopta od podávajúceho hráča preletí ponad clonu (12.5)

2. Aký by mal byť postup rozhodcov (1. rozhodca, 2. rozhodca, zapisovateľ, asistent zapisovateľa), pokiaľ zistia, že prijímajúce družstvo uskutočnilo dve výmeny libera v jednom prerušení hry (neprebehla medzi nimi dokončená rozohrávka)?

Nesprávne výmeny libera zahŕňajú (okrem iného):

 • medzi dvomi výmenami neprebehla dokončená rozohrávka (6.1.3)
 • libero bol vymenený iným hráčom ako druhým libero alebo riadne vymeneným hráčom. (15.9)

Nesprávna výmena libera by sa mala posudzovať rovnakým spôsobom ako nesprávne striedanie: (15.9)

 • ak bola nesprávna výmena spozorovaná pred začiatkom ďalšej rozohrávky, rozhodcovia ju opravia a potrestajú družstvo za zdržiavanie; (obr. 9)
 • ak bola nesprávna výmena libera spozorovaná po podaní, dôsledky sú rovnaké ako pri nesprávnom striedaní. (15.9)

Pravidlo 19.3.2.9

3. Aký by mal byť postup v prípade, že sa niektorý člen správa počas stretnutia nešportovo? Popíš situáciu, ak sa to stalo po prvý krát, a tiež opakovane v stretnutí.

21.1 Malé priestupky proti športovému správaniu sa netrestajú. Je povinnosťou prvého rozhodcu predchádzať tomu, aby sa priestupkami priblížili k hranici trestov. (5.1.2, 21.3). Realizuje to v dvoch krokoch: (obr. 9, obr. 11/6a) 1. krok: dá slovné napomenutie prostredníctvom kapitána v hre; 2. krok: použije ŽLTÚ KARTU príslušnému členovi(-om) družstva. Toto formálne napomenutie sa nepovažuje za trest, ale je to znamenie toho, že člen družstva (a tým aj celé družstvo) dosiahol v príslušnom stretnutí úroveň trestania. Zapisuje sa do zápisu o stretnutí, avšak nemá žiadne okamžité dôsledky.

21.2 Nevhodné správanie členov družstva voči rozhodcom, funkcionárom, súperom, spoluhráčom alebo divákom sa podľa závažnosti konania klasifikuje v troch stupňoch. (4.1.1)

4. V stretnutí po prvom odbití prijímajúceho družstva lopta preletela rovinu siete priestorom preletu a smerovala do voľnej zóny súpera. Hráč prijímajúceho družstva sa rozbehol za loptou, avšak blokár súpera sa mu postavil pri stĺpe do cesty a zabránil mu v odohraní lopty. Aké by malo byť rozhodnutie rozhodcov?

10.1.2 Ak lopta celým objemom úplne alebo čiastočne preletí zvislú rovinu siete vonkajším priestorom do súperovej voľnej zóny, môže sa zahrať späť súper nesmie brániť tejto akcii. Keďže lopta letela priestorom preletu, hráč by nemohol zahrať loptu späť. Činnosť blokára sa teda nemôže považovať za bránenie v akcii, ale mohlo by sa to považovať za nešportové správanie, a to podľa závažnosti, akým spôsobom si počínal blokár. Čiže ako náhle dopadne lopta, je to lopta mimo ihriska i v prípade ak sa jej dotkne hráč prijímajúceho družstva.

5. Napíšte podľa pravidiel, kedy a za akých podmienok môže dôjsť k menovaniu nového libera u družstva s jedným liberom, resp. u družstva s dvomi liberami.

Družstvo s jedným liberom:

Ak má družstvo k dispozícii len jedného libera podľa pravidla 19.4.1, alebo ak je v zápise o stretnutí zapísaný len jeden libero a tento libero sa stal alebo bol vyhlásený za neschopného pokračovať v hre, tréner (alebo kapitán v hre ak tréner nie je prítomný) môže menovať za libera do konca stretnutia ktoréhokoľvek hráča (okrem vymeneného hráča), ktorý v momente menovania nie je na ihrisku. (19.4, 19.4.1)

19.4.2.2 Ak sa stane neschopným pokračovať v hre hrajúci libero, môže byť vymenený riadne vymeneným hráčom alebo ihneď a priamo na ihrisko novo-vymenovaným liberom. Libero, ktorý bol dôvodom pre menovanie nového libera, nesmie hrať až do konca stretnutia hrať.

Ak libero v momente vyhlásenia za neschopného pokračovať v hre nie je na ihrisku, môže byť dôvodom pre menovanie nového libera. Libero vyhlásený za neschopného pokračovať v hre nesmie hrať až do konca stretnutia.

19.4.2.3 Tréner (alebo kapitán v hre, ak tréner nie je prítomný) informuje o menovaní nového libera druhého rozhodcu. (5.1.2.1, 5.2.1)

19.4.2.4 V prípade, že novovymenovaný libero sa stal alebo bol vyhlásený za neschopného pokračovať v hre, sú možné ďalšie menovania. (19.4.1)

19.4.2.5 Ak žiada tréner o menovanie kapitána družstva za nového libera, toto menovanie bude povolené, avšak kapitán družstva sa musí vzdať všetkých práv kapitána družstva. (5.1.2, 19.4.1)

19.4.2.6 V prípade menovania nového libera musí byť jeho číslo zapísané do kolónky poznámky v zápise o stretnutí a v zápise o výmenách libera (alebo v elektronickom zápise, ak sa používa). (25.2.2.7, 26.2.2.1)

Družstvo s dvomi liberami:

19.4.3.1 Ak družstvo zapísalo do zápisu o stretnutí dvoch liberov a jeden sa stane neschopným pokračovať v hre, družstvo má právo hrať len s jedným liberom. (4.1.1, 19.1.1)

Menovanie nového libera sa nepovolí okrem prípadu, kedy ani zostávajúci libero nie je schopný pokračovať v hre do konca stretnutia. (19.4)

Princípy/pravidlá, ktoré je potrebné zohľadňovať pri posúdení oprávnenosti menovania:

 • libero je dobrovoľný, nie povinný
 • koľko liberov je k dispozícii na hru v momente menovania

6. V druhom sete za stavu 2:4 podával hráč č. 11 družstva A. Podanie smerovalo do siete a družstvo B získalo bod a právo podania (5:2). Libero družstva A vošiel do ihriska, aby vymenil hráča č. 11, avšak hráč č. 11 ostal na ihrisku (na ihrisku bolo 7 hráčov).

Aký by mal byť postup rozhodcov v takejto situácii?

Prvý rozhodca povolí podanie až po overení, či sú družstvá pripravené hrať a či má podávajúci hráč loptu. (12., obr. 11/1). Čiže prvý rozhodca by mal počkať so zapísknutím na podanie. Ak by to spôsobilo zdržanie hry, podávajúce družstvo malo byť potrestané za zdržiavanie, lebo sú siedmi hráči na ihrisku, a preto nemohol prvý rozhodca povoliť podanie. Hráč č. 11 opustí ihrisko. A pokračuje sa podľa výsledku trestu za zdržiavanie (ak napomenutie – 5:2 v prospech družstva B, ak penalizácia – 6:2 v prospech družstva B.

 • Aký bude postup rozhodcov, ak chybu spozorujú počas trvania rozohrávky? Preruší hru a trestá družstvo ako chyba v postupe. Hráči musia zaujať správne postavenie. – 6:2 v prospech družstva B (7.3, 7.4)
 • Aký bude postup rozhodcov, ak chybu spozorujú po rozohrávke a vyhral ju súper? Súper získava bod za vyhratú rozohrávku, ďalší za zlú výmenu už nie. Hráči musia zaujať správne postavenie – 6:2 v prospech družstva B (7.3, 7.4) – je predmetom otázky na FIVB
 • Aký bude postup rozhodcov, ak chybu spozorujú po rozohrávke a vyhralo ju práve toto družstvo so siedmimi hráčmi na ihrisku? Družstvo súpera vyhrá rozohrávku chybou v postupe, bod za pôvodne vyhratú rozohrávku družstvo A nedostane (zruší sa). Hráči musia zaujať správne postavenie – 6:2 v prospech družstva B (7.3, 7.4)

7. Počas prvého odbitia družstva sa lopta dotkla postupne viacerých častí tela prijímajúceho hráča (išlo o následné dotyky v rámci jednej akcie).

 • Je uvedená činnosť v súlade s pravidlami, ak išlo o príjem súperovho podania horným odbitím prstami? Uveďte číslo pravidla a stručne vysvetlite vašu odpoveď.
 • Je uvedená činnosť v súlade s pravidlami, ak išlo o príjem súperovho podania, avšak nie prstami?
 • Je uvedená činnosť pri prvom odbití v súlade s pravidlami, ak išlo o príjem útočného úderu súpera horným odbitím prstami?
 • Je uvedená činnosť pri prvom odbití v súlade s pravidlami, ak išlo o príjem útočného úderu súpera avšak nie prstami?

9.2.3.2 Pri prvom odbití družstva sa lopta môže dotknúť rôznych častí tela po sebe s podmienkou, že dotyky sú súčasťou jednej akcie. (9.2.3.2) – vo všetkých štyroch prípadoch ide o prvé odbitie

8. V stretnutí došlo k diskvalifikácii libera za agresívne správanie, ktorý bol v čase diskvalifikácie na ihrisku. Aký by mal byť postup rozhodcu? Stručne vysvetlite,

 • Akým spôsobom udelí rozhodca trest? Prvý rozhodca si zavolá libero a oznámi mu udelený trest a potom ukáže žltú + červenú kartu samostatne v obidvoch rukách (21.3.3, 21.6, obr.11/8).
 • Aké dohovorené znamenie použije? žltá + červená karta samostatne v obidvoch rukách (21.6, obr.11/8).
 • Kam musí diskvalifikovaný hráč odísť po udelení trestu? člen družstva potrestaný diskvalifikáciou musí do konca stretnutia opustiť hrací priestor (21.3.3.1, 4.1.1, obr. 1a)
 • Aké bude mať trest hracie dôsledky? bez hracích dôsledkov - bod a podanie súperovi sa pri diskvalifikácii neudeľuje (21.3.3.1)
 • Môže tréner požiadať o menovane nového libera? Ak má družstvo dvoch liberov, musí hrať s len jedným liberom až do konca stretnutia (19.4.3.1.) Ak má len jedného libera, môže menovať nového libero (21.3.3).

9. Uveďte, ktorý rozhodca a kedy môže odpískať chybný dotyk hráča so sieťou. Uveďte aj číslo pravidla.

K chybe dôjde len v situácii, kedy dotyk hráča so sieťou ovplyvní hru súpera, napr. sa hráč dotkne vrchnej pásky siete alebo 80 cm dlhej hornej časti anténky počas hrania s loptou, alebo počas hrania s loptou použije sieť ako oporu, alebo ak si vytvorí výhodu oproti súperovi, alebo ak svojou akciou bráni súperovi v snahe regulárne zahrať loptu (11.3.1, 11.4.4).

 • Prvý rozhodca: chybný dotyk hráča so sieťou, prednostne na strane útočiaceho družstva (23.3.2.3c)
 • Druhý rozhodca: chybný dotyk hráča o sieť prednostne na strane blokujúceho družstva alebo anténky na svojej strane ihriska (11.3.1, 24.3.2.3).

1. Napíš všetky chyby (aj s uvedením čísla pravidla), pri ktorých čiarový rozhodca musí použiť znamenie č. 12/4.

 • 8.4.2 ak sa lopta dotkne predmetu mimo ihriska, stropu alebo osoby mimo hry
 • 8.4.3 ak sa lopta dotkne anténok, povrazov, stĺpov alebo siete z vonkajšej strany postranných pások
 • 8.4.4 ak lopta celým objemom preletí zvislú rovinu siete úplne alebo čiastočne vonkajším priestorom okrem prípadu podľa pravidla 10.1.2
 • 12.4.3 ak sa podávajúci hráč v momente úderu do lopty pri podaní alebo odrazu pre podanie vo výskoku dotýka ihriska (vrátane zadnej čiary) alebo plochy mimo zóny podania
 • 27.2.1.4 ak ktorýkoľvek hráč (okrem podávajúceho) v momente podania stojí mimo svojho ihriska
 • 27.2.1.6 akýkoľvek dotyk hráča s anténkou na svojej strane ihriska počas akcie pri hraní s loptou, alebo ak tento dotyk ovplyvní hru
 • 27.2.1.7 loptu, ktorá preletí mimo priestoru preletu do súperovho ihriska, alebo sa dotkne anténky na svojej strane ihriska (podobne ako 8.4.4)

2. Pozri si video (poskytnuté na edukačné účely od Z. Haníka), či boli porušené pravidlá a ak áno, tak stručne vysvetli, ktoré a prečo.

12.5 CLONA (obr. 11/12)

 • 12.5.1 Hráči podávajúceho družstva nesmú individuálnou ani kolektívnou clonou súperovi zakrývať podávajúceho hráča alebo dráhu letu lopty. (12.5.2)
 • 12.5.2 Hráč alebo skupina hráčov podávajúceho družstva vytvára clonu, ak počas výkonu podania máva pažami, skáče alebo sa pohybuje do strán, alebo ak vytvorením skupiny zakrýva dráhu letu lopty.

3. Na obrázku je lístok s postavením pre prvý set družstva Komárno. Napíš na základe prezretia videa 1, videa 2, obrázku 1 (správne postavenie pri podaní družstva Komárna) a obrázku 2 (rovnaké postavenie pri podaní družstva hostí), či bolo postavenie hráčok v momente úderu do lopty pri podaní hráčky súpera správne (poslednou hráčkou, ktorá podávala v družstve Komárna, bola hráčka s číslom 4) a ak nie, ktoré hráčky a prečo sa chyby dopustili.

Hráčky 7 a 11 boli v zlom postavení. Hráčka 7 mala byť zadná a 11 naopak predná.

4. V stretnutí po druhom odbití družstva lopta preletela rovinu siete vonkajším priestorom preletu a smerovala do voľnej zóny súpera. Čiarový rozhodca použil dohovorené znamenie zástavkou – mával zástavkou a ukazoval prstom na anténku, ale prvý rozhodca na to nereagoval. Postupovali rozhodcovia správne? Ak nie, aký mal byť ich správny postup?

Čiarový rozhodca mylne mával so zástavkou a prvý rozhodca nechal správne pokračovať v hre, keďže k chybe nedošlo.

Čiarový rozhodca nemal mávať zástavkou, nakoľko k chybe nedošlo 10.1.2 Ak lopta celým objemom úplne alebo čiastočne preletí zvislú rovinu siete vonkajším priestorom do súperovej voľnej zóny, môže sa zahrať späť za podmienok, že: (9.1, obr. 5b)

 • 10.1.2.1 sa hráč nedotkne súperovho poľa, (11.2.2)
 • 10.1.2.2 nazad zahraná lopta preletí zvislú rovinu siete opäť úplne alebo čiastočne vonkajším priestorom na tej istej strane ihriska. Súper nesmie brániť tejto akcii. (11.4.4, obr. 5b)

5. Stretnutie má stanovený začiatok stretnutia na 18:00. Doplň čas do začiatku stretnutia, kedy musí rozhodca urobiť (aj podľa oficiálneho hracieho protokolu a SPV) nasledovné činnosti:

 1. Skontrolovať, či má družstvo súpera k dispozícii 6 lôpt na rozcvičenie rovnakej charakteristiky ako sú oficiálne schválené lopty pre príslušnú súťaž. 17.00
 2. Skontrolovať, či sú prítomní všetci členovia družstiev a majú k dispozícii príslušné doklady v zmysle SPV a VP, ktorí môžu byť zapísaní do zápisu o stretnutí (v extralige). Do 17.20
 3. Rozhodcovia skontrolujú výšku siete. 17.44
 4. Rozhodcovia skontrolujú tlak hracích lôpt. 17.46 - 17.56
 5. Hráči si musia obliecť (a od toho momentu mať oblečené) hracie dresy. 17.44 - 17.46
 6. Kapitáni a tréneri podpíšu zápis o stretnutí v časti zostavy družstiev. 17.45
 7. Tréneri sú povinní odovzdať lístky s postavením pre prvý set. 17.48
 8. Začiatok oficiálnej rozcvičky. 17.46
 9. Ukončenie oficiálnej rozcvičky. 17.56
 10. Predstavenie družstiev. 17.57
 11. Predstavenie rozhodcov. 17.58

6. Hráč č. 5 družstva A dostal v prvom sete za stavu 14:15 červenú kartu za prvé urážlivé správanie sa voči rozhodcovi. Zapisovateľ ju zaznamenal do zápisu o stretnutí a udelil bod družstvu B (14:16). Nasledoval technický oddychový čas. Počas TTO kapitán družstva A protestoval u druhého rozhodcu, že bod súperovi nemal byť udelený. Aký by mal byť postup rozhodcov v takejto situácii?

Rozhodca by mal opraviť svoje rozhodnutie a zrušiť udelený bod družstvu B (červená karta – vylúčenie hráča č. 5 za urážlivé správanie ostáva v platnosti – preto musí až do konca setu ostať sedieť v zóne trestov). Pokračovať by sa malo od stavu 14:15. Pri 16. bode už TTO nebude, nakoľko v príslušnom sete už druhý TTO bol.

V prípade, že rozhodca svoje rozhodnutie o udelení bodu a podania súperovi za červenú kartu nezmení, kapitán v hre má právo vyhradiť si okamžite zapísanie protestu do zápisu po stretnutí.

7. Družstvo uviedlo do zoznamu hráčov v zápise o stretnutí dvoch liberov.

 1. Aký dres musia mať títo liberovia v porovnaní s ostatnými hráčmi družstva? 19.2 Liberovia musia mať oblečený úbor (alebo vestu, bundu pre novovymenovaného libera), ktorého aspoň dres musí byť kontrastný k farbe dresov ostatných členov družstva. Úbor liberov môže byť iného vzoru, ale musí byť očíslovaný ako u ostatných členov družstva. (4.3)
 2. Môžu mať liberovia odlišný dres medzi sebou navzájom? V pravidlách to nie je uvedené, preto v zásade môžu mať odlišný dres medzi sebou. Pre súťaže riadené CEV a MEVZA musia mať dresy rovnaké, nakoľko je to uvedené v doplňujúcich inštrukciách.
 3. Môžu mať liberovia dlhý rukáv, ak ostatní hráči majú dresy s krátkym rukávom? Áno, môžu.
 4. Kde budú stáť liberovia počas predstavovania družstiev nastúpených v strede ihriska pred začiatkom stretnutia? Aktívny libero (ktorý bude na ihrisku ako prvý) stojí hneď vedľa kapitána družstva, druhý libero bude ako posledný hráč.

8. Uveďte, či sú nasledujúce popísané činnosti v súlade s pravidlami (uveďte číslo pravidla, ktoré bolo, resp. nebolo porušené):

 1. Hráč pri príjme podania odbije loptu horným odbitím prstami dvakrát v rámci jednej akcie hrania s loptou. Povolené hranie s loptou – 9.2.3.2 Pri prvom odbití družstva sa lopta môže dotknúť rôznych častí tela po sebe s podmienkou, že dotyky sú súčasťou jednej akcie.
 2. Lopta sa dotkne pri blokovaní postupne troch častí tela (predlaktie, hlava, hrudník) v rámci jednej akcie hrania s loptou, pričom následne ju ten istý hráč odbije spodným odbitím smerom od siete do stredu svojho ihriska. Povolené hranie s loptou – 9.2.3.1 Pri blokovaní sa môžu vyskytnúť po sebe idúce dotyky u jedného alebo viacerých blokárov s podmienkou, že sú súčasťou jednej akcie 14.2 Následné (rýchle a plynulé) dotyky jedným alebo viacerými blokujúcimi hráčmi sú povolené s podmienkou, že sa uskutočnia počas jednej akcie. 14.4.1 Dotyk pri bloku sa nezapočítava ako odbitie družstva. Po bloku je družstvo oprávnené odbiť loptu ešte trikrát. 14.4.2 Prvé odbitie lopty po bloku môže vykonať ktorýkoľvek hráč, teda i hráč, ktorý sa dotkol lopty pri bloku. (14.4.1)
 3. Libero pri príjme podania pridrží loptu v rámci horného odbitia prstami. Nepovolené hranie s loptou – 9.2.2 Lopta nesmie byť chytená ani hodená.
 4. Loptu odbije libero horným odbitím prstami v prednej zóne (jednou nohou stál v prednej zóne), pričom po jeho nahrávke loptu odbil hráč na stranu súpera (lopta v momente útočného úderu bola celým objemom nad úrovňou horného okraja siete. Odbitie libera je povolené, ale následný útočný úder nad úrovňou siete po nahrávke libera prstami v prednej zóne je nedovolený 19.3.1.4 Ak libero nahráva loptu prstami zhora vo svojej prednej zóne, útočný úder nasledujúci po takejto nahrávke nesmie byť uskutočnený nad horným okrajom siete. Ak libero tak isto zahrá loptu mimo svojej prednej zóny, útočný úder sa môže uskutočniť bez obmedzenia. (1.4.1, 13.3.6, obr. 1b)

 

1. Definuj, v ktorých prípadoch je dotyk hráča s anténkou chybný a rozhodca ho musí odpískať.

Dotyk hráča s anténkou sa považuje za chybný, ak sa jej hráč dotkne v časti na sieťou (80 cm) počas akcie hrania s loptou.

2. Napíš, aký je postup a signalizácia rozhodcov a čiarových rozhodcov (uveď číslo obrázku z pravidiel) v prípade, že lopta sa dotkne stĺpu na upevnenie siete na strane druhého rozhodcu.

 • Čiarový rozhodca: Máva zástavkou a prstom ukazuje na stĺp (obr. 12/4).
 • Druhý rozhodca: Zapíska a signalizuje lopta mimo ihriska (obr. 11/15), následne označí družstvo, ktoré urobilo chybu, a zopakuje po prvom rozhodcovi stranu družstva, ktoré bude podávať (obr. 11/2).
 • Prvý rozhodca: V tomto prípade nesignalizuje druh chyby, ale iba družstvo, ktoré bude podávať (obr. 11/2).

3. Tréner družstva chcel vystriedať hráča v prerušení hry. Prvý rozhodca dal zapísknutím pokyn na podanie. Ešte pred samotným podaním hráč s tabuľkou na striedanie vstúpil do zóny striedania a zapisovateľ zvukovým znamením oznámil striedanie. Aký bude postup rozhodcu?

Rozhodca preruší hru, keďže ide o neoprávnenú žiadosť, ktorá zdržala hru potrestá družstvo za zdržiavanie a striedanie nepovolí. 15.11.1.1, 15.11.2, 16.1. Treba však zdôrazniť, že zapisovateľ napriek vstúpeniu hráča s tabuľkou do zóny striedania po zapísknutí prvého ropzhodcu na podanie už nesmie stlačiť zvukové znamenie!

4. Hráčka Poľska č. 2 pokazila podanie, čo znamenalo ôsmy bod pre Holandsko a tým aj technický oddychový čas. Po TTO podávalo družstvo Holandska. Holandský tréner ihneď po podaní vehementne signalizoval smerom k rozhodcom, že Poľky majú chybu v postavení – t.j. že hráčka č. 1 (nahrávačka) „zbieha” spoza hráčky č. 2 v zóne 1, pričom jednoznačne mala obe nohy bližšie k pravej postrannej čiare ako hráčka č. 2. Druhý rozhodca si však neuvedomil, že je celé družstvo posunuté o jedno postavenie „späť” a naznačil, že ich postavenie bolo v momente podania správne, pričom sa v rozohrávke pokračovalo a vyhralo ju družstvo Poľska.

 1. Aký by mal byť postup rozhodcov, ak si všimnú chybu hneď, t.j. v momente podania? Keďže chybu urobilo prijímajúce družstvo, druhý rozhodca zapíska chybu v postavení, označí hráčky , ktoré chybu spravili a následne po prvom rozhodcovi označí družstvo, ktoré bude podávať.
 2. Môže si druhý rozhodca po skončení rozohrávky overiť postavenie družstva Poľska a po zistení, že naozaj boli posunuté o jedno postavenie a jednoznačne bola počas úderu do lopty chyba v postavení, aj dodatočne zmeniť predchádzajúce rozhodnutie? Áno, môže, z dôvodu zachovania „fair play” by tak mal upraviť - po ozrejmení svojej chyby prvému rozhodcovi môže opraviť svoje predchádzajúce chybné posúdenie situácie na ihrisku.

Zároveň je potrebné v takejto situácii prostredníctvom kapitánky v hre napomenúť trénera Holandska za nešportové správanie.

 

5. Kapitán družstva, ktorý bol zároveň aj hrajúci tréner družstva, bol vo štvrtom sete zranený a vystriedaný (musel odísť do nemocnice na okamžité ošetrenie). Družstvo nemalo asistenta trénera. Za nového kapitána družstva bol označený hráč č. 1, ktorý však nebol na ihrisku. Za kapitána v hre bol preto označený nahrávač družstva - hráč č. 5. Neskôr v tom istom sete tréner vystriedal hráča č. 5 (kvôli posilneniu obrany družstva) za hráča č. 7. Ako kapitán v hre bol označený hráč č. 4. Družstvo rozohrávku prehralo a na ihrisko sa striedaním vrátil nahrávač – hráč č. 5. Po niekoľkých rozohrávkach hráč č. 5 požiadal o druhý oddychový čas. V otázke je mierny nesúlad (tréner musel odísť do nemocnice a hneď v tom istom sete vystriedal hráča).

 1. Povolí rozhodca oddychový čas po žiadosti hráča č. 5? Zdôvodni prečo! Keďže hráč č. 5 nie je kapitán v hre (tým je stále hráč č. 4 a tréner nie je prítomný), nemôže požiadať o oddychový čas (5.1.2, 5.1.2.3), rozhodca ho nepovolí (neoprávnená žiadosť). Len kapitán družstva príchodom na ihrisko automaticky preberá funkciu kapitána v hre.
 2. V prípade, že sa bude hrať piaty set, ktorý hráč bude prítomný pri žrebovaní? Novým kapitánom družstva bol určený hráč č. 1 (musí to byť v zapísané v poznámke, bude podpisovať na konci stretnutia zápis), takže on bude prítomný aj pri žrebovaní pre piatym setom.

 

6. Označ, ktorý z rozhodcov môže/musí odpískať uvedenú chybu a vždy uveď aj číslo pravidla (vrátane písmena) a číslo dohovoreného znamenia, ktoré rozhodca použije na označenie chyby:

Druh chyby 1R (A/N) Číslo pravidla 2R (A/N) Číslo pravidla Číslo dohovor. znamenia
lopta sa dotkne anténky na strane druhého rozhodcu N* A 24.3.2.3 obr. 11/15
hráč sa dotkne anténky nad sieťou počas akcie hrania s loptou na strane prvého rozhodcu A 23.3.2.3 c N obr. 11/15
hráči prijímajúceho družstva spravili chybu v postavení N* A 24.3.2.2 obr. 11/13
hráči podávajúceho družstva spravili chybu v postupe A 23.3.2.3 a N obr. 11/13
hráči podávajúceho družstva spravili chybu v postavení A 23.3.2.3 a N obr. 11/13
hráč prijímajúceho družstva stojí v momente úderu do lopty mimo ihriska N* A 24.3.2.2 obr. 11/22
dokončený útočný úder predného hráča z prednej zóny po nahrávke libera prstami v prednej zóny (lopta v momente dotyku pri útočnom údere je celým objemom nad úrovňou horného okraja siete) A 23.3.2.3 e N obr. 11/21
dokončený útočný úder zadného hráča zo zadnej zóny po nahrávke libera prstami z prednej zóny (lopta v momente dotyku pri útočnom údere je celým objemom nad úrovňou horného okraja siete) A 23.3.2.3 e N obr. 11/21
dokončený útočný úder libera z prednej zóny (lopta v momente dotyku pri útočnom údere je celým objemom nad úrovňou horného okraja siete) A 23.3.2.3.d A 23.3.2.4 obr. 11/21
uskutočnený blok zadného hráča A 23.3.2.3 g A 23.3.2.4 obr. 11/12
hranie v priestore súpera nad sieťou A 23.3.2.3 c N obr. 11/20
prelet lopty spodným priestorom preletu A 23.3.2.3 f N obr. 11/22

* V týchto situáciách môže chybu odpískať aj prvý rozhodca, hoci to nie je priamo uvedené v pravidlách. Každopádne je vhodnejšie, keď takúto chybu odpíska druhý rozhodca, ktorý je za to priamo zodpovedný.

7. Družstvo uviedlo do zoznamu hráčov v zápise o stretnutí dve liberá. V druhom sete bolo jedno z nich vylúčené (bolo v tom momente na ihrisku).

 1. Môže ho hneď vymeniť/zmeniť druhé libero alebo musí ísť na ihrisko pôvodný vymenený hráč, prebehnúť jedna rozohrávka a až následne môže dôjsť k výmene? Áno, môže ho vymeniť druhé libero (casebook 5.5).
 2. V prípade, že sa druhé libero zraní a nemôže pokračovať v hre, môže tréner požiadať o menovanie nového libera? Nie, menovanie nového libera sa nepovolí, družstvo bude pokračovať v hre len s jedným liberom (tým vylúčeným, ktoré môže v ďalšom sete znovu hrať).
 3. Aká by bola odpoveď na otázku b), ak by bolo prvé libero v druhom sete diskvalifikované? Áno, môže, nakoľko prvý libero sa stal neschopným pokračovť v hre až do konca stretnutia (diskvalifikácia) a druhý bol vyhlásený za neschopného pokračovať v hre. Menovať môže tréner ktoréhokoľvek hráča, ktorý je v momente menovania na lavičke družstva (okrem hráča, ktorého vymenil libero). Ani jeden pôvodný libero nemôže v stretnutí už nastúpiť.

 


Hlavné menu: