Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Pokyny k hodnoteniu a mentoringu rozhodcov

Pre zabezpečenie kvality rozhodovania sú v rámci Asociácie volejbalových rozhodcov aplikované dva samostatné prístupy - hodnotenie a mentoring.

Hodnotenie

Cieľom hodnotenia je poskytnúť rozhodcovi objektívnu spätnú väzbu na jeho výkon počas stretnutia/turnaja a zároveň získať objektívny pohľad na jeho výkonnosť v konkrétnom stretnutí. Ide o jednorazové posúdenie výkonu rozhodcu nestranným hodnotiacim, zohľadňujúc osobitosti konkrétneho stretnutia.

Mentoring

Ide o dlhodobý proces, založený nie na jednorazovom princípe ako pri hodnotení. Vyžaduje si osobný kontakt a dôveru medzi rozhodcom a mentorom. Dôraz je kladený na identifikáciu silných a slabých stránok a spoločné hľadanie spôsobu, ako rozvíjať silné a eliminovať slabé stránky. Mali by byť jasné stanovené postupné cieľe a sledovaný samotný progres v ich dosahovaní.

Záznam z webinára, ktorý bol venovaný problematike hodnotenia a mentoringu, môžete nájsť TU.

Kritériá hodnotenia rozhodcov

Kritériá hodnotenia rozhodcov predstavujú ucelený dokument, ktorý sa venuje viacerým aspektom výkonu a hodnotenia činnosti rozhodcov. Okrem elementárnych oblastí hodnotenia – ako hodnotenie teoretických vedomostí a hodnotenie praktickej časti rozhodovania (výkon činnosti rozhodcu počas stretnutia), sa taktiež zaoberá aj rôznymi doplňujúcimi indikátormi, ktoré majú byť pomocnou časťou pri hodnotení rozhodcov. Kritériá zároveň čiastočne riešia problematiku prípadných disciplinárnych prehreškov rozhodcami.

Cieľom predkladaných Kritérií je určiť objektívne indikátory, na základe ktorých bude možné kvalitatívne hodnotenie rozhodcov a určenie ich poradia v rámci jednotlivých licenčných tried (t.j. vytypovanie rozhodcov, ktorí sú vhodní na postup do vyššej licencie, prípadne na zostup do nižšej licencie).

Ďalším cieľom je určenie skupiny rozhodcov, ktorým je vhodné venovať zvýšenú pozornosť z hľadiska ich perspektívnosti – v prípade pôsobenia ako extraligových, resp. medzinárodných rozhodcov. Cieľom Kritérií je celkové skvalitnenie rozhodcovskej činnosti a zabezpečenie bezproblémového priebehu volejbalových stretnutí, pričom sa zaoberajú výlučne hodnotením rozhodcov volejbalu.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne problematiky hodnotenia, resp. mentoringu rozhodcov neváhajte kontaktovať Juraja Mokrého, ktorý je zodpovedný za Úsek hodnotenia.

Zbor hodnotiacich


Hlavné menu: