Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Signalizácia

Na stiahnutie

Počas stretnutia môže dávať znamenia písknutím len prvý a druhý rozhodca:

 • prvý rozhodca písknutím dáva pokyn na podanie, ktorým sa začína každá rozohrávka;
 • prvý a druhý rozhodca odpískajú koniec rozohrávky, ak sú si istí, že sa stala chyba a určili jej druh.

V priebehu prerušenia hry môžu zapísknutím oznámiť, že povoľujú alebo zamietajú žiadosti družstva. Hneď po zapísknutí, ktoré oznamuje koniec rozohrávky, musia oznámiť svoje rozhodnutie oficiálnym dohovoreným znamením:

 1. Ak chybu zapíska prvý rozhodca, signalizuje:

  • družstvo, ktoré bude podávať, (ktoré vyhralo rozohrávku)
  • druh chyby,
  • hráča, ktorý chybu urobil (ak je to potrebné).

  Druhý rozhodca v tom istom poradí opakuje dohovorené znamenia prvého rozhodcu.

 2. Ak chybu zapíska druhý rozhodca, signalizuje:

  • druh chyby
  • hráča, ktorý chybu urobil
  • družstvo, ktoré bude podávať, nasledujúc znamenie prvého rozhodcu.

  V tomto prípade prvý rozhodca vôbec nesignalizuje chybu a hráča, ktorý ju spôsobil, ale iba družstvo, ktoré bude podávať.

 3. V prípade súčasnej chyby obaja rozhodcovia signalizujú:

  • druh chyby
  • hráčov, ktorí chybu urobili (ak je to potrebné)
  • družstvo, ktoré bude podávať, podľa rozhodnutia prvého rozhodcu.

Rozhodcovia sú povinní signalizovať oficiálnymi dohovorenými znameniami dôvod zapísknutia (druh chyby, účel povoleného prerušenia). Dohovorené znamenie musia na chvíľu podržať a ak sa chyba signalizuje jednou rukou, tak rukou zodpovedajúcou strane družstva, ktoré urobilo chybu alebo žiada prerušenie hry.

Význam Signalizácia
1. Povolenie podania Pohnúť rukou tak, aby sa naznačili smer podania. (12.3, 22.2.3.2, 22.2.3.3, 22.2.3.4) R1 Povolenie podania
2. Podávajúce družstvo Vystrieť pažu na stranu toho družstva, ktoré bude podávať. (12.3, 22.2.3.1, 22.2.3.2, 22.2.3.3) R1, R2 Strana (družstvo), ktorá bude podávať
3. Výmena polí Zdvihnúť predlaktia vpredu a vzadu a otočiť ich okolo tela. (18.2) R1 Výmena strán
4. Oddychový čas Položiť dlaň jednej ruky na prsty druhej ruky, držať zvisle (aby sa vytvorilo T) a potom označiť družstvo, ktoré si ho žiadalo. (15.2.1) R1, R2 Oddychový čas
5. Striedanie Krúživý pohyb predlaktí okolo seba. (15.2.1, 15.5) R1, R2 Striedanie hráčov
6. Penalizácia za hrubé správanie Ukázať žltú kartu. (21.3.1, 21.6, 23.3.2.2) R1 Penalizácia
7. Vylúčenie Ukázať červenú kartu. (21.3.2, 21.6, 23.3.2.2) R1 Vylúčenie
8. Diskvalifikácia Ukázať obidve karty spolu v jednej ruke. (21.3.3, 21.6, 23.3.2.2) R1 Diskvalifikácia
9. Koniec setu (alebo stretnutia) Skrížiť predlaktia pred hrudníkom, ruky nechať otvorené. (6.2, 6.3) R1, R2 Koniec setu (stretnutia)
10. Lopta nenadhodená alebo nepustená pri podaní Zdvíhať vystretú pažu, dlaň ruky smeruje nahor. (12.4.1) R1 Podanie z ruky (lopta nenadhodená alebo nepustená z ruky pred úderom)
11. Oneskorenie podania Zodvihnúť 8 roztiahnutých prstov. (12.4.4) R1 Podanie nevykonané do 8 sekúnd
12. Chyba pri bloku alebo clonenie Zodvihnúť zvisle obe paže, dlaňami dopredu. (14.6, 12.5, 19.3.1.3, 23.3.2.3g, 24.3.2.4) R1, R2 Clona, zakázaný blok
13. Chyba v postavení alebo postupe Urobiť krúživý pohyb ukazovákom. (7.5 alebo 7.7, 27.2.1.4) R1, R2 Chyba v postupe, chyba v postavení
14. Lopta v ihrisku Nasmerovať ruku a prsty smerom na podlahu. (8.3, 27.2.1.1) R1, R2 Lopta v ihrisku
15. Lopta mimo ihriska Zodvihnúť zvisle predlaktia, ruky otvorené, dlane smerom k telu. (8.4, 24.3.2.5, 24.3.2.7) R1, R2 Lopta mimo ihriska („aut”)
16. Držaná lopta Pomaly dvíhať predlaktie, dlaň ruky smeruje nahor. (9.2.2, 9.3.3, 23.3.2.3b) R1 Lopta držaná alebo hodená („ťahák”)
17. Dvojdotyk Zodvihnúť dva roztiahnuté prsty. (9.3.4, 23.3.2.3b) R1 Lopta odohraná dvakrát tým istým hráčom („dvoják”)
18. Štyri odbitia Zodvihnúť štyri roztiahnuté prsty. (9.3.1, 23.3.2.3b) R1 Štyri odbitia jedného družstva
19. Dotyk siete hráčom Lopta po podaní neprešla k súperovi priestorom preletu Ukázať na príslušnú stranu siete. (11.4.4, 12.6.2.1) R1, R2 Chybný dotyk hráča so sieťou, lopta nepreletela zvislú rovinu siete po podaní
20. Presiahnutie ponad sieť Položiť ruku nad sieť, dlaň smeruje nadol. (11.4.1, 23.3.2.3c) R1 Zakázaný dotyk lopty v priestore súpera nad sieťou („presah”)
21. Chyba útočného úderu Urobiť pohyb predlaktím smerom nadol, ruka otvorená. (zadný hráč, libero, proti podaniu súpera – 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 23.3.2.3d,e, 24.3.2.4) (po nahrávke libera prstami zhora v jeho prednej zóne alebo jej predĺžení – 13.3.6) R1, R2 Zakázaný utočný úder
22. Preniknutie do poľa súpera alebo prelet lopty spodným priestorom preletu alebo podávajúci hráč sa dotkne ihriska (zadnej čiary) alebo hráč stojí mimo svojho ihriska v momente podania Ukázať na stredovú čiaru alebo na príslušnú zadnú alebo postrannú čiaru. (8.4.5, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.2.2, 12.4.3, 23.3.2.3a,f, 24.3.2.1, 24.3.2.2) R1, R2 Prelet lopty spodným priestorom preletu pod sieťou, preniknutie do poľa súpera pod sieťou, zakázané preniknutie do priestoru súpera pod sieťou
23. Obojstranná chyba a opakovanie rozohrávky Zodvihnúť zvisle oba palce. (6.1.2.2, 17.2) R1 Obojstranná chyba, opakovanie rozohrávky
24. Tečovaná lopta Prejsť dlaňou jednej ruky po prstoch druhej, držanej zvislo. R1, R2 Lopta mimo ihriska po dotyku družstva na rovnakej strane („teč”)
25. Napomenutie/penalizácia za zdržiavanie Zakryť zápästie otvorenou rukou, dlaň smeruje k rozhodcovi (napomenutie) alebo ukázať žltou kartou k zápästiu (penalizácia). (Napomenutie za zdržiavanie, penalizácia za zdržiavanie – 15.11, 17.2.2, 23.3.2.2) R1 Zdržiavanie

Čiaroví rozhodcovia

Čiaroví rozhodcovia plnia svoju funkciu pomocou znamení vykonávaných zástavkami (40×40 cm). Signalizujú:

 • loptu „dnu” a „von”, vždy keď lopta dopadne v blízkosti jeho čiary (čiar),
 • dotyky prijímajúceho družstva, ktoré sa dotkne lopty smerujúcej do autu,
 • dotyk lopty do anténky, loptu, ktorá po podaní preletí ponad sieť mimo priestor preletu, atď.,
 • ak ktorýkoľvek hráč (okrem podávajúceho) v momente podania stojí mimo svojho ihriska,
 • chybu nohou podávajúceho hráča,
 • akýkoľvek dotyk hráča do anténky na svojej strane ihriska počas akcie pri hraní s loptou, alebo ak tento dotyk ovplyvní hru,
 • loptu, ktorá preletí mimo priestoru do súperovho ihriska, alebo dotyk anténky na svojej strane ihriska.

Čiaroví rozhodcovia musia ihneď signalizovať druh chyby, a to oficiálne dohovorenými znameniami, a signalizáciu chvíľu podržať.

Na žiadosť prvého rozhodcu musí čiarový rozhodca zopakovať svoju signalizáciu.

Význam Signalizácia
1. Lopta v ihrisku Ukázať zástavkou smerom nadol. (8.3, 27.2.1.1) Rč Lopta v ihrisku
2. Lopta mimo ihriska Zodvihnúť zástavku zvisle. (8.4.1, 27.2.1.1) Rč Lopta mimo ihriska („aut”)
3. Tečovaná lopta Zodvihnúť zástavku a dotknúť sa jej vrchu dlaňou voľnej ruky. (27.2.1.2) Rč Lopta mimo ihriska po dotyku družstva na rovnakej strane („teč”)
4. Chyby pri prelete ponad sieť, dotyk lopty s vonkajším (cudzím) predmetom, prešľap podávajúceho hráča pri podaní alebo hráč stojí mimo svojho ihriska v momente podania Mávať zástavkou nad hlavou a ukazovať na anténku alebo na príslušnú čiaru. (8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 12.4.3, 27.2.1.4, 27.2.1.6, 27.2.1.7) Rč Lopta nepreletela priestorom preletu, lopta sa dotkla cudzieho telesa („strop”, atď)
5. Rozhodnutie nemožné Zodvihnúť a prekrížiť obe ramená a ruky pred hrudníkom. Rč Rozhodnutie nemožné

Užívateľ

Zabudnuté heslo

Neprehliadnite

Partneri

Logo: SVF Logo: MEVZA Logo: CEV Logo: FIVB Logo: Niké Logo: A4

Hlavné menu: