Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Oficiálny hrací protokol (bez hymien)

Čas Popis Činnosť rozhodcov Činnosť družstiev
+16 min Neoficiálna rozcvička družstiev na hracej ploche bez lôpt aj s loptami.
16 min Kontrola siete 1. a 2. rozhodca skontrolujú výšku siete a jej napnutie ako aj umiestenie anténok a postranných pások. Po zapísknutí rozhodcu ukončenie rozcvičky bez lôpt na hracej ploche, prezlečenie do hracích dresov.
15 min Žrebovanie a výber podania a strany ihriska

Obaja rozhodcovia prejdú do priestoru pred stolíkom zapisovateľa.

Uskutoční sa žrebovanie mincou, po ktorom prvý rozhodca zabezpečí, aby bol zapisovateľ informovaný o výsledku žrebovania.

Obaja kapitáni družstiev sa odoberú do priestoru pred stolíkom zapisovateľa

Po vyžrebovaní kapitáni družstiev a tréneri družstiev podpíšu zápis o stretnutí.

Potom vedenie družstiev odíde k svojim lavičkám.

Tréneri prinesú ďalšie potrebné vybavenie, ktoré umiestnia za lavičku družstva.

14 min Oficiálna rozcvička pri sieti

1. rozhodca zapísknutím oznámi začiatok oficiálnej rozcvičky na sieti oboch družstiev (10 min alebo 5+5 minút)

Počas oficiálnej rozcvičky rozhodcovia kontrolujú hracie lopty, tabuľky na striedanie a všetko ostatné potrebné vybavenie na stretnutie (zápis o stretnutí, zvukovú signalizáciu, oblečenie družstiev, atď.)

Rozhodcovia dávajú všetky potrebné pokyny zapisovateľovi, čiarovým rozhodcom, podávačom lôpt, utieračom. Musia tiež skontrolovať náhradné vybavenie ihriska.

Obidve družstvá začínajú rozcvičku pri sieti s loptami.

V prípade oddelenej rozcvičky sa najskôr na sieti rozcvičuje družstvo, ktoré bude ako prvé podávať v prvom sete, družstvo súpera sa rozcvičuje vo voľnej zóne tak, aby neprekážalo v rozcvičke druhého družstva.

12 min Lístky s postavením

2. rozhodca musí zabezpečiť, aby tréner každého družstva doručil po jednom lístku s postavením zapisovateľovi (príp. technickému delegátovi).

Zapisovateľ zapíše čísla hráčov základnej zostavy každého družstva do zápisu o stretnutí.

Obaja tréneri doručia lístok s postavením zapisovateľovi, alebo 2. rozhodcovi.

Ak je na stretnutí prítomný technický delegát, ďalší lístok s postavením pre technického delegáta tréner odovzdá druhému rozhodcovi.

4 min Koniec oficiálnej rozcvičky

1. rozhodca zapísknutím oznámi koniec oficiálnej rozcvičky pri sieti.

Potom rozhodcovia požiadajú technického delegáta (ak je na stretnutí prítomný) o dovolenie začať stretnutie.

Hráči sa po skončení rozcvičky vrátia k svojim lavičkám

Ak si hráči potrebujú vymeniť dresy, musia opustiť hraciu plochu a vrátiť sa s minimálnym alebo bez akéhokoľvek zdržiavania. Všetci členovia družstva musia byť oblečení v úboroch pri lavičke.

3 min Uvedenie stretnutia

Obaja rozhodcovia prejdú spolu s družstvami do stredu ihriska tesne pri sieti a kolmo k nej, otočia sa tvárou k stolíku zapisovateľa.

Hlásateľ uvedie stretnutie.

Po uvedení stretnutia 1. rozhodca zapíska a hráči oboch družstiev si podajú ruky.

Obaja rozhodcovia sa vrátia k stolíku zapisovateľa.

Na pokyn rozhodcu (zapísknutím) 12 hráčov každého družstva vojde do ihriska a v strede ihriska rovnobežne s postrannou čiarou sa postavia tvárou k stolíku zapisovateľa.

Po podaní rúk sa hráči vrátia po stranách siete k lavičkám.

Tréner, asistent trénera, šesť hráčov základnej zostavy pre prvý set a libero si musia sadnúť na lavičku kvôli osobnému – menovitému predstaveniu. Náhradníci musia odísť do zóny rozcvičovania.

2:30 min

Fanfára

Predstavenie rozhodcov

Predstavenie hráčov základnej zostavy, libera, trénera a asistenta trénera

Obaja rozhodcovia v sprievode fanfáry vojdú do stredu ihriska tesne k sieti a otočia sa tvárou k stolíku zapisovateľa. Po predstavení oboch rozhodcov 1. rozhodca odíde na rozhodcovskú stoličku a 2. rozhodca odíde pred stolík zapisovateľa.

Hlásateľ predstaví všetkých hráčov základnej zostavy a libera s ich číslami, predstaví trénera a asistenta trénera.

Prvé predstavuje družstvo A (vľavo z pohľadu zapisovateľa).

Pri ohlásení svojho mena hráč a libero podávajúceho družstva vstupuje do ihriska, pričom máva rukou. Tréner družstva a asistent trénera pri ohlásení svojho mena vstanú a zdvihnú ruku.

Následne je rovnakým spôsobom predstavené družstvo B.

Ostatní členovia družstva budú predstavení, keď prídu na ihrisko ako striedajúci hráči.

Hneď po predstavení hráčov základnej zostavy, libera, trénera a asistenta trénera Kontrola postavenia

2. rozhodca podá dve hracie lopty podávačom a skontroluje postavenie hráčov podľa lístkov s postavením. Spýta sa zapisovateľa, či tiež ukončil kontrolu a či je tiež pripravený na začiatok stretnutia.

2. rozhodca potom podá loptu podávajúcemu hráčovi.

0:00 Začiatok stretnutia 2. rozhodca zdvihnutím oboch rúk dá 1. rozhodcovi znamenie, že družstvá sú pripravené na začatie stretnutia a 1. rozhodca zapísknutím povolí prvé podanie presne v stanovenom čase začiatku stretnutia.

Prestávky

Činnosťou aktérov stretnutia v prestávkach sa zaoberá pravidlo 18.

Počas stretnutia

Družstvá: na konci každého setu 6 hráčov družstva, ktorí ukončili set, nastúpi na zadnú čiaru svojho hracieho poľa. Na pokyn 1. rozhodcu si družstvá vymenia strany ihriska (pravidlo 18.2.1); akonáhle družstvá prekročia stredovú čiaru, odchádzajú priamo k svojim lavičkám.

Zapisovateľ: v momente, keď rozhodca zapíska ukončenie poslednej rozohrávky v sete, zapisovateľ zapne stopky na meranie dĺžky prestávky medzi setmi.

2:30 min 2. rozhodca zapíska alebo zapisovateľ dá znamenie klaksónom.

Družstvá: na tento pokyn 2. rozhodcu 6 hráčov základnej zostavy zaznamenaných na lístku vojde priamo do ihriska.

Rozhodcovia: 2. rozhodca potom skontroluje, či hráči každého družstva na ihrisku sú tí, ktorí sú zapísaní na lístku s postavením.

Podávač podá podávajúcemu hráčovi loptu.

3:00 min 1. rozhodca písknutím dáva pokyn na podanie.

Pred rozhodujúcim setom (tie break)

Družstvá: na konci setu pred rozhodujúcim setom šiesti hráči družstva, ktorí ukončili set, odídu na pokyn 1. rozhodcu priamo k svojim lavičkám.

Kapitáni: prídu k stolíku zapisovateľa na žrebovanie.

Rozhodcovia: prídu k stolíku zapisovateľa vykonať žrebovanie.

2:30 min 2. rozhodca zapíska alebo zapisovateľ dá znamenie klaksónom.

Družstvá: na tento pokyn 2. rozhodcu 6 hráčov základnej zostavy zaznamenaných na lístku vojde priamo do ihriska.

Rozhodcovia: 2. rozhodca potom skontroluje, či hráči každého družstva na ihrisku sú tí, ktorí sú zapísaní na lístku s postavením. Na začiatku rozhodujúceho setu loptu podávajúcemu hráčovi podá 2. rozhodca.

3:00 min 1. rozhodca písknutím dáva pokyn na podanie.

Počas oddychových časov 2. rozhodca vyzve hráčov, aby prešli až tesne k svojim lavičkám, aby tak uvoľnili priestor pre utieračov podlahy.

Na konci stretnutia

Družstvá: na konci stretnutia 6 hráčov každého družstva odíde na zadnú čiaru svojho hracieho poľa. Na pokyn 1. rozhodcu sa obe družstvá pozdravia pri sieti, opustia ihrisko a odídu k svojim lavičkám.

Rozhodcovia: obaja rozhodcovia sa postavia na postrannej čiare na strane 1. rozhodcu a po pozdravení sa s družstvami odídu k stolíku zapisovateľa vykonať administratívne povinnosti.

Týmto nie je práca rozhodcov ukončená. Pozorne musia sledovať športové správanie členov družstiev i potom, čo odpískali koniec stretnutia. Kým sú družstvá v hracom priestore športovej haly, každé nešportové správanie musí byť kontrolované a zaznamenané do zápisu o stretnutí do poznámok alebo oznámené riadiacej komisii stretnutia. Ak je potrebné, rozhodcovia musia podať osobitnú správu.

Užívateľ

Zabudnuté heslo

Neprehliadnite

Partneri

Logo: SVF Logo: MEVZA Logo: CEV Logo: FIVB Logo: Niké Logo: A4

Hlavné menu: