Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Sponzoring

Asociácia volejbalových rozhodcov (AVR) je dobrovoľnou nezávislou športovou organizáciou, združujúcou fyzické osoby, ktoré majú záujem rozhodovať volejbalové stretnutia v Slovenskej republike. Asociácia vznikla a bola riadne zaregistrovaná v roku 1998.

AVR zabezpečuje účasť rozhodcov na stretnutiach organizovaných Slovenskou volejbalovou federáciou (SVF), prípadne súťažiach organizovaných inými orgánmi, organizáciami, združeniami. Prostredníctvom svojho lektorského zboru zabezpečuje podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie svojich členov formou školení, seminárov, metodických materiálov. AVR tiež vytvára odborné a organizačné podmienky pre členov Asociácie na ich účasť na stretnutiach domácich i zahraničných súťaží. AVR ako jediná v SR zabezpečuje jednotný výklad Medzinárodných pravidiel volejbalu. Asociácia je spoľahlivým partnerom SVF pri zabezpečovaní chodu volejbalových súťaží na všetkých úrovniach.

Na svoju činnosť AVR potrebuje samozrejme aj finančné prostriedky. Tie plynú predovšetkým z licenčných poplatkov našich členov. Ďalšou možnosťou je priamy sponzoring. Obraciame sa na všetkých priateľov volejbalu z radov podnikateľov so žiadosťou o príspevok na činnosť AVR. Za poskytnuté sponzorské príspevky ponúkame spoluprácu a zviditeľnenie mena sponzora na oblečení a ďalšom vybavení slovenských volejbalových rozhodcov na všetkých oficiálnych stretnutiach a na webovej stránke.

Identifikačné údaje

ASOCIÁCIA VOLEJBALOVÝCH ROZHODCOV
Tymiánová 12/A
821 07 Bratislava 2

IČO: 31794254
DIČ: 2021424845

Bankové spojenie: Tatra Banka Bratislava a. s.
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2443 0251
SWIFT: TATRSKBX

Kontakty

Igor Schimpl

Schimpl, Igor

Bratislava 5 0948 141 277
Miroslav Juráček

Juráček, Miroslav

Bratislava 1 0905 304 319
Funkcie
  • Prezident AVR
  • Oblasť BAO
  • Úsek delegácií


Hlavné menu: