Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


DiskusiaVýklad pravidielpríjem podania a povolené dotyky na plážovom volejbale

Pavol Baláž pred 4 rokmi

 Pavol Baláž
príjem podania a povolené dotyky na plážovom volejbale

Prosím o cenné rady fundovaných odborníkov na plážový volejbal.

  1. Akým spôsobom môže byť vykonaný príjem podania mužstvom, ktoré prijíma podanie od podávajúceho mužstva? Ten príjem musí byť vykonaný len bagrom alebo môže byť vykonaný aj obojruč cez k sebe nespojené prsty (je to ten dotyk, ktorý je napr. často praktizovaný v kruhu ľudí, ktorí si loptu medzi sebou pinkajú obojruč cez k sebe nespojené prsty)? U Profesionáloch som ešte nikoho nevidel prijať loptu prvým dotykom inak než bagrom.
  2. A kedy smie byť použitý dotyk na lopte obojruč cez k sebe nespojené prsty? Viem, že je niekedy profesionálmi používaný pri druhom dotyku, teda hneď po príjme lopty bagrom a zároveň pred smečom lopty na druhú stranu. Väčšinou je ale medzi profesionálmi používaná táto kombinácia dotykov mužstva na príjme: bager + bager + smeč.
  3. Smie byť počas aktívnej hry (už prebehlo niekoľko dotykov resp. výmen), keď jedno mužstvo prehodí loptu cez sieť (napr. bagrom) na stranu súpera, použitý dotyk obojruč cez k sebe nespojené prsty ako nahrávka spoluhráčovi, ktorý následne už potom napr. zasmečuje zas naspäť na stranu súpera?

Ďakujem pekne za súčinnosť.

Odpovedať

Filip Moravčík pred 4 rokmi

Filip Moravčík

Prajem pekný deň p. Baláž, pokúsim sa vyjadriť k uvedenej problematike.

9.2.2.2 Pri prvom odbití družstva, okrem hrania obojručne prstami nahor, sa lopta môže dotknúť rôznych častí tela po sebe s podmienkou, že dotyky sú súčasťou jednej akcie. V priebehu prvého odbitia družstva, pokiaľ je realizované obojručne prstami nahor, nemôže prísť k následným dotykom lopty s prstami/dlaňami, aj keď by boli dotyky súčasťou jednej akcie.

  1. To znamená, že prvé odbitie – či už po príjme podania, alebo po útočnom údere od súpera, môže byť vykonané aj iným spôsobom, ako odbitím obojruč zdola (ľudovo nazývané aj „báger“). Dôležité pri takomto dotyku je, či bola lopta odohraná obojručne prstami nahor, alebo nie. Nie je dôležité, či hráč má alebo nemá spojené ruky (dlane), ktoré sú nad hlavou, ale samotný charakter dotyku. Ak je lopta odohraná dlaňami, tak je to v súlade s vyššie uvedeným pravidlom, keďže sa nejedná o odbitie obojručne prstami nahor (stále sa však môže napr. jednať o chytenú, resp. hodenú loptu, čo je v rozpore s pravidlami). Odbitie prvej lopty obojručne prstami nahor je teoreticky možné a dovolené, avšak samotný dotyk prstov s loptou by musel byť súčasný a zároveň čisto zahraný – čo je v praxi veľmi ojedinelý prípad.
  2. Čo sa týka druhého odbitia družstva (zjednodušene môžeme uviesť aj pojem „nahrávka“), tak pri tejto činnosti je dovolené aj odbitie obojručne prstami nahor – avšak je vhodné podotknúť, že sú na takéto odbitie kladené vyššie požiadavky z hľadiska čistoty, ako napr. pri halovom volejbale.
  3. Rovnaká situácia, resp. posudzovanie, ako v bode 1, keďže sa jedná o prvé odbitie družstva.

Ak by ste mali ďalšie otázky, resp. nejasnosti, tak sa neváhajte spýtať.

Pozdravujem a želám pekný zvyšok dňa.

Odpovedať

Jakub pred 3 rokmi

Jakub

Môžu sa používať nohy pri volejbale?

Odpovedať

Fedor Tiršel pred 3 rokmi

Fedor Tiršel

Zdravim Jakub,

hrac moze pre odbitie lopty pouzit cle svoje telo, takze i nohy (viac v pravidlach volejbalu, kapitola 9.2.1).

S pozdravom, Fedor

Odpovedať

Dušan Hodoň pred 3 rokmi

Dušan Hodoň

Okrem podania...... Aby nedošlo k nesprávnemu vysvetleniu.......

Odpovedať

Tana Bestenicka pred 4 rokmi

Tana Bestenicka

Palko si z PP?

Odpovedať

Ksz pred 4 rokmi

Ksz

???

Odpovedať

Pavol Baláž pred 4 rokmi

 Pavol Baláž

Mal by som ešte doplňujúcu otázku k bodu 13.2.5 v pravidlách plážového volejbalu: Hráč zahrá útočný úder obojručne zhora a trajektória nie je kolmá na úroveň ramien, pokiaľ nenahráva spoluhráčovi. Výnimka je, keď sa hráč snaží nahrať loptu svojmu spoluhráčovi. Čo znamená tento bod? Pýtam sa preto, lebo pri hre máme občas diskutabilnú situáciu, pri ktorej sa súperiaci hráč snaží loptu odbiť cez sieť útočným úderom, ktorý je vykonaný obojruč otvorenými nie pevnými dlaňami s prstami nespojenými k sebe, pričom smerujú dohora. Tento hráč ale tvrdí, že úder je zahraný dlaňami. V jeho prospech hrá možno čiastočne zvuk, ktorý vzniká pri takomto dotyku s loptou. Je to také ako keby plesknutie, podobné ako pri smeči. Avšak otvorené dlane tohto hráča nie sú pevné a prsty nie sú spojené k sebe, pričom smerujú dohora. Pri tomto odbití lopty nie je teda možné, aby bola odbitá čisto len samotnými dlaňami bez jej súčasného dotyku aj s prstami. Taký dotyk, kedy hráč odbíja loptu obojruč otvorenými ale pevnými dlaňami s prstami spojenými k sebe, pričom smerujú dohora, je niekedy možné vidieť pri hre profesionálov, keď vyrážajú pred seba loptu po tvrdom smeči súperiaceho hráča. Dlane sú vtedy často na úrovni ramien alebo hlavy. Takto odbitá lopta veľakrát dopadá na stranu súpera a je posudzovaná ako dobrá, v súlade s pravidlami. Dúfam, že opisujem takúto situáciu správne. Preto sa pýtam, ako by mal byť posudzovaný takýto útočný úder tohto hráča, pokiaľ nehráme pod dohľadom rozhodcu. Čo je dôležité mať na zreteli pri takomto útočnom údere? Prosím o odpoveď fundovaných odborníkov. Ďakujem za súčinnosť.

Odpovedať

Filip Moravčík pred 4 rokmi

Filip Moravčík

Prajem pekný deň p. Baláž,

Na úvod je vhodné podotknúť, že:

13.1.1 Všetky činnosti, pri ktorých lopta smeruje do súperovho poľa, okrem podania a bloku, sa považujú za útočné údery.

Čo sa týka Vami opisovanej situácie, resp. útočného úderu obojručne prstami nahor. Opäť je dôležité posúdiť, či odbitie (resp. útočný úder) bol realizovaný prstami alebo nie. V prípade, že áno, tak trajektória takéhoto útočného úderu musí byť kolmá na os ramien a zároveň musí byť odbitie realizované čisto (súčasný dotyk, lopta nemôže byť chytená/hodená) – dalo by sa teda zjednodušene povedať, že sú naň kladené rovnaké nároky, ako pri nahrávaní objoručne prstami nahor spoluhráčovi (čo sa týka čistoty odbitia). Ak odbitie nie je uskutočnené prstami, ale napr. dlaňami, požiadavky na jeho vykonanie zostávajú rovnaké s jednou výnimkou (opäť – súčasný dotyk, lopta nemôže byť chytená/hodená) avšak jej trajektória nemusí byť kolmá na os ramien. V prípade, že tento úder je realizovaný dlaňami, ktoré nie sú spojené, existuje pomerne vysoká pravdepodobnosť, že odbitie nebude vykonané súčasne (t.j. vyskytnú sa následné dotyky, ktoré sú v rozpore s pravidlami). Avšak, ak je odbitie realizované súčasne, tak je v súlade s pravidlami.

K ďalšej časti Vášho príspevku:

9.2.2.4 Pri obrannej akcii po “hard driven ball” (tvrdom útočnom údere) lopta môže byť na okamih pridržaná prstami nad hlavou.

Ak sa jedná o prvé odbitie družstva, alebo o odbitie po bloku, a súperov útočný úder je považovaný za tzv. hard driven ball, tak nároky na čistotu odbitia pri obrannej akcii sú nižšie. Pri posudzovaní toho, či sa jedná alebo nejedná o hard driven ball je dôležitý reakčný čas, t.j. či mal hráč v obrannej akcii dostatok času na vykonanie odbitia iným spôsobom (ak áno, tak sa nejedná o hard driven ball), alebo či sa jednalo iba o reflexívnu obranu. Jedným z faktorov na posudzovanie tvrdo zahranej lopty je aj to, že by mala mať stále klesajúcu trajektóriu.

Je teda dôležité si uvedomiť, či sa jedná o prvé odbitie družstvá – ak áno, tak sa môžu vyskytnúť následné dotyky v rámci jednej akcie hrania s loptou (okrem hrania obojručne prstami nahor – rozoberané v predchádzajúcom príspevku). Avšak, ak sa jedná už o druhé, resp. tretie odbitie družstva, tak následné dotyky už nie sú dovolené a odbitie musí byť realizované súčasne (či už prstami, alebo dlaňami) a zároveň lopta nemôže byť chytená/hodená. To platí v oboch prípadoch – či už v prípade uskutočnenia nahrávky spoluhráčovi, alebo uskutočnenia útočného úderu.

Pozdravujem a želám pekný zvyšok dňa.

Odpovedať

Odpoveď zrušiť odpoveďMôžete použiť Texy! syntax. HTML značky nie sú povolené. Príklad povolenej syntaxe: "text odkazu":odkaz, **tučno**, *kurzíva*, `code`. Vaše IP adresa bude zaznamenaná.


Hlavné menu: